Ehitusala sobivuse hindamine on uus e-teenus, mis aitab eraisikutel, ametnikel ja ettevõtjatel  hinnata ehitise või muu objekti (sh näiteks kaevanduse, veekogu või tuulepargi) asukohavalikut ja saada infot seal asuvate loodusväärtuste, piirangute, infrastruktuuri jne kohta. Teenuse leiab aadressidelt: www.keskkonnainfo.ee ja www.eesti.ee

Teenuse abil väljavalitud asukohta hinnatakse lähtuvalt planeeritava ehitise tüübist, intensiivsusest, ehituse alla jääva ala pindalast ja mõjust keskkonnale. Kasutaja valikute põhjal koostatakse tabelitest ja kaartidest asukoha aruanne. Aruandest saab muuhulgas teada, kas planeeritava ehitise jaoks on piisavalt vaba maad, millised on looduslikud ja õiguslikud piirangud ehitusalas, milline on piirangute mõju ehitustegevusele, kas ehitise lähiümbruses on olemas vajalikud teed, tehnovõrgud, sotsiaalse infrastruktuuri objektid. Valitud andmete põhjal arvutatakse välja objekti ümbrust (~5-20 km raadiuses) kirjeldavad näitajad.

Ehitusala sobivust hinnatakse rohkem kui kümnest erinevast andmekogust saadavate andmete põhjal. Peamised infrastruktuuri näitajad (lasteaedade, koolide, kaupluste kaugus planeeritavast objektist) on hetkel arvutatavad ainult Saaremaa kohta.

Teenus pakub raamistiku erinevate keskkonnaandmete ja eksperthinnangute ühendamiseks. Planeeritavate ehitiste keskkonnamõjude hindamiseks see teenus ette nähtud ei ole, ent kaudselt on seda võimalik kasutada keskkonna- ja maastikuplaneerimisel. Samuti ei ole teenuses olev info kasutatav õigusliku tõendusmaterjalina.

Uue teenuse näol on tegu pilootprojektiga, milles väljatöötatud metoodika alusel saab luua e-teenuseid ka edaspidi. Ehitusala sobivuse hindamise teenuse haldaja on Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskus (ITK) ning tehnilise lahenduse töötas välja AS Regio koostöös mitmete erinevate erialade ekspertidega üle Eesti. Teenuse valmimist rahastati EL struktuurifondidest.

Teabepäev uue e-teenuse tutvustamiseks toimub 20.mail, 11.00-14.00 Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses, Mustmäe tee 33.

Osalemissoovist palume teatada 18. maiks. Päevakava ja registreerumine ITK kodulehel www.keskkonnainfo.ee , e-posti teel anu.soolep@ic.envir.ee või telefonil 673 6620.