Euroopa Komisjon algatas eelmise aasta juunis Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel, tuues välja, et Eesti ei hinda nõuetekohaselt raiete keskkonnamõjusid. Eesti riik ei ole oma teguviise parandanud ja jätkab vanaviisi raielubade väljaandamist kaitsealadele, mistõttu loodusväärtused jätkuvalt hävivad. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) soovib, et loodusväärtusi kahjustavad raied Natura aladel peatataks ning probleemile leitaks pikaajalised lahendused.

EKO liikmesorganisatsioonid on jälginud metsateatiste registreerimist enne ja pärast rikkumismenetluse algatamist. Natura 2000 aladel lubatakse raieid endises mahus ning teadaolevalt ei ole ühegi raie mõjusid nõuetekohaselt eelnevalt hinnatud. Raielubasid väljastatakse isegi siis, kui raied aladel kaitstavaid loodusväärtusi otseselt kahjustavad. Raieteatisi on näiteks väljastatud kahaneva arvukusega metsalindude nagu metsise, kanakulli ja laanerähni kaitsealadel asuvatesse elupaikadesse. Samuti ei ole uuendatud Natura 2000 alade kaitsekorra protsessi. Euroopa Komisjon osundas, et 217 kaitse-eeskirja on vastu võetud ilma ELi õiguses ettenähtud keskkonnamõju hindamiseta, samuti ei viida jätkuvalt läbi alade kaitsekorra määratlemisel nõuetekohast mõjude hindamist. 

“Kuigi palusime juunis Keskkonnaametit, et rikkumismenetluse ajal ei antaks luba raieteks Natura 2000 võrgustiku aladel, jätkab riik loodusväärtuste hävitamist. Raied tuleks kiiremas korras peatada ning leida sellele süsteemsele probleemile pikaajaline lahendus. Selleks tuleb muuta looduskaitseseadust, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust ning kaitse-eeskirjade menetlemise korda. Samuti tuleb läbi viia loodusdirektiivi metsaelupaikade ülepinnaline inventeerimine,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ja metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) pöördus 2019. aastal Euroopa Komisjoni poole palvega hinnata, kas Eesti rikub loodusdirektiivi, lubades Natura 2000 aladel raieid asjakohaseid keskkonnamõjusid hindamata. Eestimaa Looduse Fond analüüsis koostöös Estwatchiga raiesurvet kaitstavatele metsaelupaikadele eelmisel aastal ning leidis, et elupaikade raie on hüppeliselt kasvanud.

Täna kell 11 toimus Keskkonnaameti eestvedamisel ümarlaud, kus arutatakse Euroopa Komisjoni algatatud Natura 2000 rikkumismenetlust Eesti riigi suhtes.