2011. ja 2012. aasta jooksul teostati KIKi toel kolmes Eesti turbamaardlas lausaldasi inventuure ja uuringuid, et välja selgitada turbamaardlate olukord ja kuidas neid alasid oleks võimalik edaspidi kasutada. Ühtlasi töötati välja soovitused edasisteks töödeks Eesti turbamaardlate nimekirja arvatud soode kasutusevõimaluste selgitamisel ja turbavarude täpsustamisel.

Mustjärve äärne kõrge kaitseväärtusega siirde-õõtsiksoo. Valguta maardla. Autor - Kai Vellak
Mustjärve äärne kõrge kaitseväärtusega siirde-õõtsiksoo. Valguta maardla.
 Autor - Kai Vellak

Uuringu tulemuste põhjal saab väita, et paljud Keskkonnaregistris turbamaardlana arvel olevad sood ei ole reaalselt turba kaevandamiseks sobilikud. „Tänu uuringutulemustele on meil palju parem ettekujutus, millised turbamaardlad on perspektiivsed turba kaevandamiseks ja milliseid ei saa kaevandada näiteks looduskaitseliste piirangute tõttu või turba ja/või maardla tehniliste omaduste tõttu“, lausus turbamaardlate projektijuht Arvo Aljaste, „samuti on parem ülevaade sellest, mil viisil on turbamaardlate kasutamine kõige jätkusuutlikum ja mida tuleks turbaressursi säilimiseks teha“.

Projekt toob välja mitmeid lünki hetketeadmistes ning soovitab vajalikke edasisi tegevusi turbamaardlatena arvele võetud soode kasutusvõimaluste määratlemisel. Projekti eesmärgiks oli koondada kõikide teostatud inventuuride metoodikad sellisel viisil, et neid oleks võimalik tulevikus kasutada teiste Eesti maardlate inventeerimisel. Pilootprojektis uuriti kolme turbamaardlat  -  Möllatsi, Valguta ja Rulli turbamaardlat.

Välja valitud turbamaardlad.

Projekti tulemusi on praeguseks hetkeks esitletud Keskonnaministeeriumi maapõue – ja looduskaitse osakonnale. Kõik kommentaarid antud projekti kohta on vägagi teretulnud ning need palume esitada 31. juuliks 2012 aadressile arvo@elfond.ee.