Euroopa Keemiaagentuuri (ECHA) hiljutise uuringu kohaselt ei vastanud enamik uuringusse kaasatud veebis müüdavatest toodetest vähemalt ühele ELi kemikaalialastes õigusaktides sätestatud nõudele. Kontrollide tulemusel rakendati üle 5000 täitemeetme.

Ligi 6000 toote kontrollimine hõlmas REACH-määrust, klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) ning biotsiidide (BPR) määrusi.
REACHi puhul keskendusid kontrollid piiratud kasutusega kemikaalidele ja leiti, et 78% kontrollitud toodetest ei vastanud nõuetele. Toodete hulgas oli nii professionaalseks kasutuseks mõeldud tooteid kui ka tarbekaupu, sealhulgas näiteks tekstiil-, nahk- ja lapsehooldustooteid, mänguasju ning ehteid.

Ligikaudu 2600 toodet kontrolliti piiratud kasutusega aineid puudutavate nõuete suhtes. Rohkem kui 1800 neist sisaldasid kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi aineid (CMR), näiteks keevitusjoodistes sisalduv plii ja boorhape. Tooted, mis sisaldavad piiratud kogustes CMR-aineid, peaksid olema kättesaadavad ainult professionaalsetele kasutajatele. 99% kontrollitud toodetest, mis sisaldasid CMR-aineid, olid aga tarbijatele veebist ostmiseks saadaval. Muud mittevastavused leiti mänguasjades sisalduvate ftalaatide ja ehetes leiduva kaadmiumi osas.

CLP-määruse kohaselt olid mittevastavused seotud teabe puudumisega veebis keemiatoote ohtude kohta. 75% juhtudel teave puudus ja teabe olemasolul ei olnud see sageli selgelt nähtav.

Pärast kontrolle algatasid riiklikud täitevasutused enam kui 5000 täitemeedet. Enamikul juhtudest anti kirjalik soovitus, milles paluti ettevõtetel tootepakkumine veebilehelt eemaldada või tooteinfo vastavusse viia.

Nõuetele mittevastavuse määr oli virtuaalsete ostu- ja müügikeskondade puhul kõrgem kui veebipoodides. Uuringu üks soovitustest on, et Euroopa Komisjon muudaks virtuaalsed turuplatsid vastutavaks ebaseaduslike toodete müümise eest.

Paljudes liikmesriikides kontrolliti tooteid, mille risk eeldati olevat kõrge. See võis kaasa aidata oodatust suuremale nõuetele mittevastavuse määrale.

 

Soovitused tarbijale

 

Vältige selliste toodete ostmist, mille puhul teave müüja kohta on puudulik või puudub. Eriti ettevaatlik tasub olla, ostes näiteks mänguasju, juveelitooteid (mis võivad sisaldada kaadmiumi, niklit ja pliid) või pehmest plastist esemeid (ftalaadid), sest need võivad sisaldada lubatust enam või üldse keelatud ohtlikke aineid.

Kahtluse korral võtke ühendust müüjaga ja küsige toote kohta lisateavet. Selles aitab tasuta allalaetav rakendus Scan4Chem, mis võimaldab tarbijal skannida toote triipkoodi ning saata tootjale meie poolt juba eelvormistatud päring ohtlike ainete sisalduse kohta tootes. Vastavalt REACHi määrusele on tootjal ja tarnijal kohustus anda tarbijale infot väga ohtlike ainete sisalduse kohta üle 0,1 massiprotsendi oma toodetes.

 

Loo originaal.