Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) koostöös liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga on võtnud luubi alla inimeste tervisele ja keskkonnale kõige enam probleeme põhjustavad ained: kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised (CMR), sensibiliseerivad, endokriinseid häireid põhjustavad (ED) ning (väga) püsivad, (väga) bioakumuleeruvad ja toksilised (vPvB/PBT) ained.

Selliste omadustega ainete identifitseerimiseks on loodud skriinimisstrateegia (Common Screening), mis võimaldab leida aineid nii kandidaatainete loetellu lisamiseks kui ka teiste REACH- ja CLP- määruses ettenähtud protsesside jaoks.

Väga ohtlike ainete (SVHC) tegevuskava  aastani 2020 näeb ette teatud ohuprofiiliga ainete identifitseerimise, vajadusel täpsema hindamise ja riskijuhtimis võimaluste analüüsimise (RMOA) parima regulatiivse meetme valimiseks. Tegevuskava üldine eesmärk on lisada kõik teadaolevad väga ohtlikud ained 2020. aastaks kandidaatainete loetellu.

SVHC tegevuskava rakendamist alates selle vastuvõtmisest 2013. aasta veebruaris kuni 2014. aasta lõpuni kajastav esimene aastaaruanne annab ülevaate saavutustest ja arengutest antud tegevuskavaga seoses.

Aastaaruandes käsitletava perioodi jooksul vaadati läbi mitusada potentsiaalselt probleemset ainet ning selgitati välja sobivaim edasine tegevus.

SVHC tegevuskava aastaaruandega saab täpsemalt tutvuda siin.

SVHC tegevuskava aastaaruannet on ECHA-l plaanis hakata välja andma igal aastal. Lisaks on ECHA loonud sidusrühmade teavitamiseks Avaliku Tegevuste Koordineermisvahendi (PACT), mis sisaldab teavet RMOA protsessis ning PBT ja ED ekspertrühmades vaatluse all olevate ainete kohta.