28. jaanuarini 2017 on kõigil huvitatud osapooltel võimalus osaleda Euroopa Komisjoni algatatud avalikul arutelul, et anda oma panus Euroopa kemikaalimääruse (REACH-määrus) läbivaatamisse.

Käimas on REACH-määruse teine läbivaatamine ehk „The REACH REFIT Evaluation“, mille jooksul soovitakse saada ülevaadet arengutest määruse toimimise ning eesmärkide täitmise osas, võrreldes seda REACH-määruse esimese läbivaatamise tulemustega aastast 2013.

REACH-määrus on peamine Euroopa Liidu õigusakt, mis reguleerib suurt osa kemikaaliohutuse valdkonnast, mõjutades seeläbi paljusid sidusrühmi.

Täpsemat teavet REACH-määruse teise läbivaatamise kohta leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt. 

Vaata lisaks
Veebileht avalikul arutelul osalejatele
Mis on REACH?