2009 on Eestis lausa kahtede valimiste aasta: ajakirja ilmumise ajal toimuvad europarlamendi ning sügisel kohalike volikogude valimised. Selge, et need mõjutavad ka kodanikuühiskonna arengut.

Üks asi on sisu: mida valituks osutunud hakkavad tegema ja kuivõrd see kodanikuühiskonna ja –ühenduste arengule kaasa aitab või vastu töötab. Vähem oluline pole aga vorm: kuidas valimised toimuvad? Valimiskampaaniate kultuur kujundab kindlasti inimeste hoiakuid ja valmidust üldse ühiskondlikes asjades kaasa lüüa.

Vabaühenduste manifestist europarlamendi valimisteks loobus EMSL aja- ja osalt ka heade ideede puudusel, seda enam pühendume aga manifestide sünnile kaasa aitamisele kohalike valimiste eel.

Üheks EMSLi kevadiseks põhitegevuseks sai aga hea valimistava sõnastamine ehk vastus küsimusele, milliseid valimisi vabaühendused soovivad?

Hea valimistava idee pakkusime erakondadele välja märtsis, sealt edasi aitasid tava sõnastada mitmed organisatsioonid ning aprillis kohtusime selle sisu arutamiseks ükshaaval kõigi parteidega. Maikuus kirjutasid tavale alla roheliste, sotsiaaldemokraatide, Rahvaliidu, IRLi ja Reformierakonna peasekretärid.

Hea tava järgimist peame oluliseks siiski kõikide kandidaatide puhul ja seda mitte üksnes eurovalimistel, vaid kõikides kampaaniates. Seetõttu kutsume kõiki üles EMSLile teada andma näidetest, kus valimiskampaanias on mindud hea tavaga vastuollu. Meie võimuses ei pruugi olla kedagi selle eest karistada või hea tava rikkumist lõpetada, küll aga teavitada avalikkust nendest näidetest, arutleda nende üle ja anda omapoolseid hinnanguid.

Usume, et kui valijad erakondadele selgelt märku annavad, et nad hea tava rikkumisi ei tolereeri, on see ka kindlaim viis sisukamate ja eetilisemate valimisaruteludeni ning lõpuks tervema poliitilise kultuurini.

Ootame näiteid koos põhjendusega nüüd ja edaspidi aadressil info@ngo.ee.

Hea valimistava

Hea valimistava on koostatud selleks, et tõsta valijate teadlikkust, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ning tugevdada demokraatiat. Igal inimesel on õigus jälgida hea tava järgimist valimiskampaaniates ning juhtida teiste tähelepanu konkreetsetele tegudele, lubadustele või reklaamidele, mis hea tava põhimõtetega vastuollu lähevad.

Hea valimistavaga ühinenud erakonnad lubavad juhinduda kohalike omavalitsuste, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel alljärgnevast:

Valimiskampaania rahastamine

• Läbipaistvuse tagamiseks rahastatakse kõik valimiskampaaniaga seotud kulud üksnes erakonna eelarve kaudu.

Avaliku võimu kasutamine erakonna huvides

• Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustes mittepoliitilistel ametikohtadel töötavad isikud ei osale oma tööajast era­kondlikus valimiskampaanias.

• Maksumaksja poolt ülal peetavad meediakanalid peavad olema võrdsetel tingimustel kättesaadavad kõigile valimistel osalevatele erakondadele.

• Avalikke vahendeid, välja arvatud erakondadele riigieelarvest määratud tegevustoetus, kasutatakse vaid tingimustel, mis on kättesaadavad ka teistele valimistel osalevatele erakondadele.

Sisuline kampaania ja valimislubadused

• Valimiskampaania teemaringi määrab enam ühiskondlik olulisus ning vähem lihtsus ja atraktiivsus.

• Hoidutakse valijate hirmutamisest ja äraostmisest ning rahvusliku, sotsiaalse, rassilise või muu grupikuuluvuse kaudu vastuseisu õhutamisest.

• Valimisreklaamile eelistatakse kampaanias kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid.

• Valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega, keskenduvad enam plaanitavale poliitikale, mitte mõne konkreetse isiku või grupi headele või halbadele omadustele.

• Rahaliselt hinnatava valimislubaduse puhul tuuakse välja nende maksumus ja tuluallikas.

Kandidaadid

• Valimisnimekirja kantud kandidaadid teatavad hiljemalt aktiivse valimisagitat­siooni alguseks avalikult, kas nad asuvad valituks osutumise korral esinduskogusse tööle.

Vaata ka: www.ngo.ee/valimised