Terviseamet juhib tähelepanu tõsiasjale, et alates 1. märtsist keelatakse jaemüügis tavatarbijaile senise 0,005% toimeaine sisaldusega hiire- ja rotimürkide (biotsiid) müük, kuna nendes sisalduvad antikoagulantsed e vere hüübimist pärssivad toimeained ei ole inimese tervisele ja keskkonnale ohutud.

Piirang tuleneb poolteist aastat tagasi Euroopas jõustunud ja sellel aastal rakenduva kemikaali klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse muudatusest. Seega on biotsiidi loaomanik kohustatud alates 1. märtsist järgima uusi, määruse muudatusest tulenevaid nõudeid. 

Seni müügil olevad 0,005% toimeaine sisaldusega antikoagulantsed roti- ja hiiremürgid on uue klassifikatsiooni kohaselt pikaajalisel või korduval kokkupuutel inimeste elundeid kahjustavad ja võivad kahjustada loodet. Sellised näriliste mürgid on edaspidi  lubatud kasutamiseks ainult  kutseliste kasutajate poolt ja müügil vaid hulgikaubanduses.

Ohtude vähendamiseks nii inimese tervisele kui ka keskkonnale peab alates 1. märtsist tavatarbijale kättesaadavaks tehtud antikoagulantsetes näriliste mürkides toimeaine sisaldus jääma alla 0,003 protsendi.

Näriliste leviku piiramiseks tuleb hoida toiduaineid ja lemmikloomade sööta  suletud nõudes, toidujäätmete komposteerimisel kasutada võimalusel kinniseid kompostimisanumaid. Vaadata üle ruumid ja sulgeda kõik augud, praod ning katta vajadusel avad traadist võrguga. Väiksema hulga närilistega võitlemiseks saab kasutada lõkse või võtta majapidamisse hiirtest huvitatud kassi. Kui närilisi on palju, siis tuleb nende hävitamise kohapealt nõu pidada kahjuritõrje teenuse pakkujatega.

Vaata lisaks:

CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 1,5 aastat tagasi jõustunud üheksas muudatus, kus on toodud ka rodentitsiidides (hiire- ja rotimürgid) kasutatava 5 antikoagulantse toimeaine uued klassifikatsioonid.

Kriteeriumid, mille alusel ei tohi lubada biotsiidi (sh roti- ja hiiremürke) elanikkonna poolt kasutamiseks on avaldatud Biotsiidimääruses (EL) nr 528/2012 (BPR) artikkel 19 lõige 4

Vastavalt biotsiidiseadusele §33 võib kutselisele kasutajale mõeldud toodet Eestis müüa vaid hulgikaubanduses