Hiiumaa lähistele kavandatava Loode-Eesti rannikumere tuulepargi arendamist ei saa kaaluda enne, kui valmib riiklik planeering. Seetõttu tegi kohalik keskkonnaorganisatsioon Hiiu Tuul MTÜ ettepaneku, et kuni riikliku planeeringu kehtestamiseni peatatakse kavandatava tuulepargi vee(erikasutus)loa menetlus ning ei jätkata vastava hoonestusloa menetlust.

Hiiu Tuul tegi selle ettepaneku kirjalikult Kliimaministeeriumile ja Enefit Green AS-ile, lähtudes Tallinna Halduskohtu ettepanekust asuda osapooltel läbirääkimistesse vaidluse lahendamiseks kompromissiga. Tallinna Halduskohus oli eelnevalt võtnud menetlusse Hiiu Tuule kaebuse.

Hiiumaa rannikumerele on kavandatud tuulepark võimsusega 1100 MW ja kuni 55 tuulegeneraatoriga.

„Teame et Eesti valitsus on võtnud eesmärgiks taastuvenergiale ülemineku 2030. aastaks. Tuuleparkide rajamisel tuleb tõsiselt kaaluda nende aastakümneid, kui mitte kauem kestvat keskkonnamõju. Seda eriti Hiiumaa merealadel, mille habras ökosüsteem on unikaalne terves maailmas,“ ütles Hiiu Tuul MTÜ juhatuse liige Inge Talts.

Taltsi sõnul ei tohi tuuleparki ehitada nii lähedale rannikule. „Juba praeguste teadmiste kohaselt oleks see keskkonnale väga tõsiste ja pöördumatute tagajärgedega hoop. Seetõttu on praegune veeloa menetlus ennatlik. Kui soovitakse Hiiumaa-lähedase tuulepargi projektiga edasi minna, peab riikliku planeeringu menetluses läbi viidav keskkonnamõju strateegiline hindamine välja selgitama kõik keskkonnaohud ja vastama küsimusele, kas Hiiu merealale saab tuuleparke üldse rajada,“ märkis Talts.

Taltsi sõnul on Hiiu Tuul juhtinud ministeeriumi tähelepanu sellele, et praegu kehtivates planeeringutes – Eesti mereala planeeringus ja Hiiu mereala planeeringus – ei leidu Hiiu merealal piirkonda, kuhu tuuleparke rajada. Hiiu Tuul on nii oma keskkonnamõju hindamise (KMH) menetluses esitatud seisukohtades kui ka kohtule esitatud kaebuses toonitanud, et tuuleenergia tootmiseks sobilik ala tuleb esmalt välja pakkuda ning selle keskkonnamõju strateegiliselt hinnata riikliku planeeringu menetluses.  Alles seejärel on võimalik asuda menetlema hoonestusluba, veeluba ja kõige lõpuks ehitusluba.

 

Analüüs: tuuleenergia tootmiseks Hiiumaa juures sobib vaid paar ala

 

Hiiu Tuul leiab, et kui riik soovib jätkuvalt leida Hiiumaa merealal tuulepargi jaoks sobilikku ala, tuleb eelkõige lähtuda Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud  2022. aastal valminud  AB Artes Terrae analüüsist „Ruumiline eelanalüüs Hiiu merealal tuuleenergeetika alade planeerimiseks. Lõpparuanne“. Selles on analüüsitud objektiivselt tuuleenergia tootmiseks sobilikke alasid Hiiumaa ümber ning leitud, et tuuleenergia tootmiseks kõlbab vaid saarest loodes, majandusvööndi piiril asuv piirkond ning pisike ala Hiiumaast lõunast.

„Siinkohal märgime, et planeeringu Hiiu ranniku tuuleenergia tootmiseks sobilike alade leidmiseks peaks kindlasti algatama ja koostama riik, et tagada erapooletu, tasakaalustatud ja õiglane lahendus. Peame tõenäoliseks, et meretuuleenergiale on keskkonda vähem kahjustavamaid ning samas majanduslikult otstarbekamaid taastuvenergia lahendusi,“ ütles Hiiu Tuul MTÜ juhatuse liige Inge Talts.

Tallinna Halduskohus on võtnud menetlusse Hiiu Tuule kaebuse tühistada otsus, millega Kliimaministeerium kiitis 29. detsembril 2023 heaks Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruande. Alternatiivselt taotles Hiiu Tuul Kliimaministeeriumi sama 29. detsembri 2023 otsuse õigusevastaseks tunnistamist, millega keelataks otsusega heaks kiidetud KMH alusel vee (erikasutus)loa, hoonestusloa ja ehitusloa väljastamine Loode-Eesti rannikumere tuulepargi rajamiseks.