Jäätmehoolduses tuleb juhinduda jäätmehierarhiast. 

Enne 2014. aastat kehtis kolmeastmeline jäätmehierarhia (vältimine–taaskasutamine–kõrvaldamine).

Alates 2014. aastast järgitakse viieastmelist hierarhiat: vältimine–korduskasutuseks ettevalmistamine–ringlusse võtmine–muu taaskasutamine–kõrvaldamine.

Hierarhia kohaselt tuleb esmajärjekorras jäätmeteket vältida ja kui see osutub võimatuks, tuleb jäätmeid nii palju kui võimalik ette valmistada korduskasutuseks, siis ringlusse võtta ja muul viisil taaskasutada, et ladestada prügilasse võimalikult vähe jäätmeid.

Jäätmehierarhia joonise allikas: Keskkonnaministeerium
Jäätmehierarhia joonise allikas: Keskkonnaministeerium

Tegemist on EL jäätmete raamdirektiivist (2008/98/EÜ) lähtuva põhimõttega, mille järgimist eeldatakse kõigilt liikmesriikidelt.

Hetkel kehtib riigi jäätmekava aastateks 2014-2020. Jäätmekava koostamise kohustus tuleneb EL jäätmedirektiivist. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb riigi jäätmekava ajakohastada iga viie aasta järel.

Huvi korral võite lugeda ka Säästva Eesti Instituudi koostatud olmejäätmete käitlusalternatiivide keskkonnamõju olelusringipõhist uuringut.

Artikli valmimist toetas Tallinna Keskkonnaamet.
Artikli valmimist toetas Tallinna Keskkonnaamet.