Valitsus kiitis täna heaks määruse muudatused, millega muutuvad Järva ja Türi vallas asuvate Ervita, Karinu, Seidla ja Väinjärve mõisa pargi piirid ning lisatakse varem Rapla maakonnas asunud Käru mõisa park Järva maakonna kaitsealuste parkide hulka. Kehtivat kaitsekorda ei muudeta.

Ervita, Karinu ja Seidla mõisa pargil on praegu nõukogudeaegsed piiriskeemid, mille alusel on piirid kantud keskkonnaregistrisse. Muudatustega kehtestatakse juba olemasolevatele kaitstavatele aladele optimaalsed ja looduses jälgitavad piirid ning lähtudes nende päritolust nimetatakse need mõisaparkideks. Piiritlemisel on kasutatud ajas vähe muutuvaid objekte (teede servad, veekogude kaldad, kõlvikute piirid, mõõdistatud maaüksused). Kui see polnud võimalik, kasutati mõttelisi sirgjooni. Pargist jäeti välja piirkonnad, mis on hävinud või looduskaitseväärtuse kaotanud ja samas liidetakse seni piiridest välja jäänud, kuid pargi juurde kuuluvad kujunduslikult tähtsad ja pargi ühtsesse tervikusse kuuluvad alad. Piiride täpsustamine tagab parkide ajalooliselt kujunenud planeeringu, väärtuslikud puud ning pargikunsti hinnaliste kujunduselementide kaitse ja säilimise.

Ervita, Karinu, Seidla ja Väinjärve mõisa pargi kogupindala on 19,1 ha, sealhulgas eramaid 19 ha ja munitsipaalmaid 0,1 ha. Parkide praegu kehtiv pindala on 21 ha. Nimetatud parkide pindala väheneb summaarselt 1,9 ha, millest kõik moodustab eramaa.

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.