Citycon on kaubanduskeskuste valdkonnas turuliider Soomes, omab tugevat positsiooni Rootsis ja on aktiivset tegevust alustanud Balti riikides. Kokku omab ja juhib Citycon 33 kaubanduskeskust, sealhulgas Rocca al Mare keskust Tallinnas. Rocca al Mare keskus on üks Cityconi  kolmest pilootprojektist rohelise ehituse ehk  LEED (Leadership in Energy and Environment Design) sertifikaadi omandamiseks. Bioneer küsis Cityconi keskkonnajuhilt Kirsi Borgilt rohelise ehituse kohta mõned küsimused.

Mida nimetatud rohelise ehituse sertifikaat ja pilootprojektid endast kujutavad?

LEED ehk Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating System™ julgustab ja kiirendab jätkusuutliku rohelise ehituse ja arenduspraktikate loomist ja rakendamist läbi universaalselt arusaadavate ja aktsepteeritavate vahendite ja käitumisnormide.

LEED on kolmanda osapoole sertifikaadi programm, mis on riiklikult tunnustatud märk jätkusuutlike roheliste ehitiste disainimisel, ehitamisel ja opereerimisel. LEED annab hoonete ehitajaile ja operaatoritele vajalikud vahendid, millel on kohene ja mõõdetav mõju ehitiste püsimisele ja toimimisele. LEED propageerib kogu ehitise jätkusuutlikku arendamist, tunnustades viit võtmevaldkonda inimeste ja keskkonna heaolus: jätkusuutlik arendamine ehitusplatsil, vee säästmine, efektiivne energiakasutus, materjalide valik ja hoone sisekeskkonna kvaliteet.

Miks Citycon otsustas pöörata tähelepanu keskkonnasäästlikkusele ja rohelisele ehitusele?

LEED sertifikaadiga kaasnevad nii keskkondlikud kui finantsilised hüved. LEED sertifikaadiga hooned:

·       Vähendavad opereerimiskulusid ja suurendavad vara väärtust
·       Vähendavad prügilatesse saadetava prügi hulka
·       Hoiavad kokku vett ja elektrit
·       On elanikele/külastajaile turvalisemad
·       Vähendavad kasvuhoonegaaside hulka
·       On märk Cityconi kohusetundlikkusest keskkonna ees ja sotsiaalsest vastutusest

Mis vahe on “tavalisel” ehitusel ja “rohelisel” ehitusel? Mida see tarbija (keskuse külastaja) jaoks tähendab?

Nagu öeldud propageerib LEED kogu ehitise jätkusuutlikku arendamist viies võtmevaldkonnas: jätkusuutlik arendamine ehitusplatsil, vee säästmine, efektiivne energiakasutus, materjalide valik ja hoone sisekeskkonna kvaliteet. Sertifikaadi omandamiseks peab ehitis vastama igas valdkonnas teatud kindlatele eeltingimustele ja soorituslikele ettekirjutustele (“punktidele”). Ehitusprojektidele antakse Tunnustatud, Hõbe, Kuld või Plaatina sertifikaadid, olenevalt pälvitud punktide arvule.

Iga projekti puhul on soovitav eesmärk hoolikalt läbi mõeldud ja kindlaks määratud. Et soovitud punktid välja teenida peab ehitusprojekti planeerimisel leidma selliseid lahendusi, mida tavaprojektides reeglina ei ole. Mõned näited jätkusuutlikest lahendustest:

·       Jätkusuutlik ehitusplats: ehitusplatsil on olemas infrastruktuur, projekt näeb ette rohelisi alasid ja ligipääs hoonele on võimaldatud ühistranspordiga, mis vähendab keskkonna saastamist;

·       Säästlik veetarbimine: vältida joogivee kasutamist maapinna niisutamiseks, ehitise maksimaalselt efektiivne veekasutus, et mitte koormata linna- või omavalitsuse veevarustust ja heitvee süsteemi -> hoolikas vesiklosettide, pissuaaride ja duššide valik;

·       Energiasäästlikkus: vähendada energiakasutuse mõjusid keskkonnale ja majandusele -> tehniliste süsteemide hoolikas valik, taastuvate energiavormide ja Rohelise Energia kasutamine ehitusel;

·       Materjalide valik: olemasolevate hoone osade eluea pikendamine, ümbertöödeldud ja saneeritud materjalide kasutamine ning taaskasutamine, kohalike toorainete ja sertifitseeritud puidu kasutamine;

·       Hoone sisekeskkonna kvaliteet: suitsetamise keeld hoones; välisventilatsiooni ja vähekiirgavate materjalide kasutamine;

Kas ettevõttel on käsil ka mõni muu roheline projekt? 

Citycon juurutab LEED Rohelise Ehituse Hindamissüsteemi kolmes projektis:

·       Soomes: Trio kaubanduskeskus Lahtis
·       Rootsis: Liljeholmstorgi kaubanduskeskus Stockholmis
·       Eestis: Rocca al Mare kaubanduskeskus Tallinnas

Trio puhul oleme viimase sertifikaaditaotluse ära esitanud, sertifikaati on oodata vahemikus mai-juuni 2009 ning see saab olema esimene LEED sertifikaat Skandinaavias. Teised projektid lõppevad sügisel ja sertifikaadid valmivad kevadel 2010. Nii Rocca al Mare kui ka Liljeholmstorgi projektide sertifikaadid saavad olema antud riikides esimesed.

Millised on Cityconi tulevikuplaanid LEED-i ja teiste roheliste ehitusprojektide osas?

Pilootprojektidest saadud kogemuste põhjal teeme edasised otsused. Samas on selge, et oma projektides ja ehitustel jätkame jätkusuutliku arendamise suunal.

Mida tähendab jätkusuutlik arendamine kaubanduskeskustes?

Cityconi jaoks tähendab jätkusuutlikkus rohelise kaubanduskeskuste juhtimisprogrammi (Green SC Management Program) juurutamist. Tegemist on operatsioonimudeliga, mis püüdleb säästlikule energiakasutusele, kasvavale taaskasutamisele, kaubanduskeskuste personali koolitamisele ning selge sõnumi edasiandmisele meie kaubanduskeskustes. Antud programm nõuab süstemaatilist planeerimist, monitoorimist ja jätkuvat täiustumist.

Vastas Kirsi Borg, Cityconi keskkonnajuht
Loe lisa: www.roccaalmare.ee