Me kõik oleme kuulnud, et parlamendierakonnad saavad riigi poolset tegutsemistoetust. Kuid ilmselt on paljudele üllatuseks, et riigipoolset toetust saavad ka erakonnad, mille valimistulemus jääb allapoole 5 % künnist.

Kehtiv erakonnaseadus lubab tulu ka Riigikokku mitte pääsenud erakondadele. 

§ 12 7.  Eraldised riigieelarvest

 (1) Riigikogus esindatud erakonnal on õigus saada iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest. Igakuise eraldise suurus on üks kaheteistkümnendik aastasummast. Eraldise suurus on proportsionaalne Riigikogu valimistel saadud kohtade arvuga.

 (2) Riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus:
 1) vähemalt 2% kuid alla 3% häältest, saab riigieelarvest eraldist 30 000 eurot aastas;
 2) vähemalt 3% kuid alla 4% häältest, saab riigieelarvest eraldist 60 000 eurot aastas;
 3) vähemalt 4% kuid alla 5% häältest, saab riigieelarvest eraldist 100 000 eurot aastas.
[RT I, 05.02.2014, 1 - jõustub Riigikogu XIII koosseisu volituste algusest.]

 (3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ja omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppe alusel. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus saada eraldist riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

 (4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna kontole Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud teatisest, milles on märgitud erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud kohtade arv.

 (5) Riigikogu valimiste toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist alates valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast kuust.

See tähendab, et hääletades väikeerakondade poolt, mis valimiskünnist ei ületa, aitad sa ikkagi erakonnal edasiseks tegevuseks toetust saada. Mitte ükski hääl ei lähe kaotsi.