15. detsembril saatis statistikaamet teavituskirjad andmeesitajatele, kellelt oodatakse 2024. aastal andmeid ettevõtte või asutuse  tegevusega seotud näitajate kohta.

Usaldusväärsete otsuste tegemiseks on vaja kvaliteetseid andmeid. Eesti riigi ja Euroopa Liidu tellimusel kogub statistikaamet igal aastal ettevõtjatelt infot erinevate näitajate kohta, mis on väärtuslikuks sisendiks Eesti majanduse käekäigu hindamisel, maksu- ja palgaotsuste tegemisel ning ettevõtlussektori toetuste määramisel. Suur osa uuringutest viiakse kõigis Euroopa Liidu riikides läbi ühtse metoodika alusel ning see aitab meil hinnata, kuidas läheb Eesti majandusel võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Kogutud andmete põhjal valminud statistika saab kõigile avalikult kättesaadavaks statistika andmebaasis.

Statistikaamet tänab kõiki seniseid andmeesitajaid ning loodab heale koostööle uute andmeesitajatega. Ettevõtte või asutuse osalemiskohustust saab kontrollida statistikaameti veebi rubriigis „Andmete esitamise kohustus“.

 

Mis 2024. aastal andmeesitajate jaoks muutub?

 

Statistikaamet jätkab tööd ettevõtete halduskoormuse vähendamise nimel. 2024. aastal alustame üleminekut SIMSTATile (Euroopa Liidu ühtse turu statistika) ning kasutame alla statistilise lävendi jäävate majandusüksuste saabumise andmete hindamiseks teiste liikmesriikide lähetamise andmeid. Võrreldes 2023. aastaga vabastab see andmete esitamisest ligi 1400 majandusüksust. Aastaks 2025 tekib kõigil EL-i liikmesriikidel võimalus minna väliskaubandusstatistika koostamisel üle SIMSTATile.

Järgmisena alustame tööd palga- ja tööjõunäitajate edastamise automatiseerimiseks. Statistikaamet võtabki vajaliku info võimalusel erinevatest riiklikest registritest, uuringutega kogutakse vaid andmeid, mida olemasolevates registrites ei leidu. 2024. aasta jooksul kogub statistikaamet andmeid 104 küsimustikuga. Nende seas on näiteks EKOMAR, mille põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu ja koostatakse ettevõtluse ülevaateid. 

 

Kuidas moodustatakse statistikaameti valimid?

 

2024. aastal on erinevate küsimustike valimitesse kaasatud rohkem kui 25 000 ettevõtet ja asutust. Igasse uuringusse kaasatakse andmeesitajaid sellise arvestusega, et just nende andmed annaksid uuritava nähtuse kohta kõige paremat infot. Samuti arvestatakse, et vähima halduskoormusega oleks tagatud statistika parim kvaliteet. Kuna suured ettevõtted mõjutavad uuritavate nähtuste trende tuntavalt, kaasatakse uuringutesse selle sihtrühma vähemalt 50 töötajaga ettevõtted (mõnede uuringute korral vähemalt 20 töötajaga ettevõtted).

Valimisse sattumise kriteeriumid on küsimustike lõikes erinevad. Kõikse uuringu korral kogutakse andmeid kõigilt asjaomase sihtrühma ettevõtetelt. Kõikne uuring tehakse, kui sihtrühmas on vähe ettevõtteid või iga ettevõtte mõju statistikale on oluline, näiteks põllumajandusstatistika tegemisel. Lävendiga uuringute valimitesse kaasatakse kõik lävendi ületanud ettevõtted. Lävendiks võib olla näiteks välistehingute käive. Täpsemalt saab statistikaameti valimite moodustamise kohta lugeda siit.

Ettevõtete uuringute kohta saab lähemalt lugeda statistikaameti veebilehelt ning korduma kippuvate küsimuste rubriigist.