Neljapäeval, 4. juunil toimub Tartus Ahhaa keskuses Keskkonnaameti korraldatav konverents „Kas surve veekeskkonnale on suurenenud?“. Konverentsi eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust veeprobleemidest ning leida lahendusi, kuidas tagada puhast vett ka järeltulevatele põlvkondadele.

Puhas vesi on elu alus. Veeseaduse järgi tuleb pinna- ja põhjavee hea seisund saavutada juba käesoleva aasta lõpuks. Paraku on Eestis vähenenud heas ja väga heas seisundis veekogude hulk aasta-aastalt, mistõttu tuleb otsida lahendusi, kuidas veekvaliteeti tõsta.

Veekonverentsil arutletaksegi selle üle, kuidas aidata kaasa veekogude seisundi parandamisele ning millised on väljakutsed lähitulevikus. Konverentsil on esinejaid nii riigiasutustest kui ka veeprobleemidega igapäevaselt tegelevatest ettevõtetest, konverentsi modereerib Kristo Elias.

Vesi ei tunne piire –  jõgedesse sattuv reostus liigub ülemjooksult alamjooksule ja võib jõuda sealt merre, ühe joogiveekaevu saastumine võib mõjutada ka teiste kaevude veekvaliteeti. Seetõttu võib ka ainult  ühe isiku teadmatus või hoolimatus veekogude suhtes mõjutada tegelikkuses palju rohkemaid inimesi.

Ükskõik, kui head on inimeste teadmised või looduslikke protsesse modelleerivad programmid, ei saa ilmselt kunagi väita, et inimkond teab loodusest kõike. Küll aga on väga oluline veekogude juures tegutsedes mõelda, kuidas inimese käitumine mõjutab veekeskkonda ning kas otsuste tegemisel on arvesse võetud kogu olemasolevat teavet vee ja selle kasutajate kohta.

Veekonverentsile on oodatud kõik, kes puutuvad tööalaselt kokku vee teemadega - langetavad veekeskkonda puudutavaid otsuseid või mõjutavad vett otseselt. Oodatud on vee erikasutajad, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste esindajad, keskkonnakonsultatsiooni ettevõtete spetsialistid, sidusvaldkondade esindajad riigiametitest, põllumajandustootjad, valitsusvälised organisatsioonid, teadusasutuste esindajad jt huvilised.

Konverentsile on võimalik registreeruda kuni 31. maini Keskkonnaameti kodulehel, samas on leitav ka ürituse programm.