Teisipäeval toimus Keskkonnaameti eestvedamisel Harku järve äärsete kinnistute raielubade vaide osapoolte ärakuulamine. Analüüsides Harku valla üldplaneeringut ning osapoolte esitatud seisukohti jõudis Keskkonnaamet otsusele mitte lubada lageraiet.

Vaide arutelul toimus kõigi osapoolte ehk Harku vallavalitsuse, MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) ning Harkujärve küla elanike esindajate seisukohtade ja ettepanekute ärakuulamine. Metsaomaniku esindaja ei saanud kohtumisel osaleda, ent edastas oma seisukohad kirjalikult.
Metsaomanik soovis teostada oma kinnistutel raieid, sh ka lageraieid. Harku valla, EMA ning Harkujärve küla elanike esindajad pidasid lageraieid lubamatuks, kuna kinnistud asuvad Harku valla üldplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumalal, kus metsamassiive tuleks säilitada puutumatuna ja metsa majandada lageraiest erinevate majandamisvõtetega.

„Harku valla üldplaneering määratles mainitud kinnistud piirkonda, kus metsa majandamine on küll lubatud, kuid mitte lageraie. Kahjuks jättis menetleja selle kitsenduse metsateatise menetluses nõuetekohaselt välja selgitamata. Pärast Harku vallalt saadud täiendavat infot, kus täpsustati, et mainitud kinnistud asuvad just sel alal, kus üldplaneeringuga on lageraied keelatud, kutsusime kokku erinevad osapooled, et kuulata ära nende seisukohad. Pärast kõigi osapoolte ärakuulamist ning nende esitatud seisukohtade ja üldplaneeringu analüüsimist otsustas Keskkonnaamet lageraieid mitte lubada,“ selgitas Olav Etverk, Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja.

Otsus ei puuduta varasemalt samade metsateatistega lubatud harvendusraieid ja aegjärkset raiet, mis on jätkuvalt lubatud.