Erametsaliit taunib otsust peatada raied Natura 2000 ala piiranguvööndites vähemalt 28 kuuks olukorras, kus riik seab eraomanikele sisuliselt üle öö majandamispiirangud ilma seotud osapooli aruteludesse kaasamata ja täna toimunud ümarlauale kutsutud osalistele otsesõnu valetades. 

Eesti Erametsaliit erametsaomanike esindusorganisatsioonina sai kutse keskkonnaministeeriumis toimunud ümarlauale nädal tagasi. Ümarlaual sooviti rääkida läbi, millised on võimalused metsaalade kaitseks Natura aladel. Erametsaliit küsis enne kohtumist Keskkonnaametilt materjale tutvumaks riigi nägemusega metsaelupaikade kaitsmise võimaluste kohta. Sellele päringule vastas Keskkonnaameti esindaja kirjalikult, et võimalikke lahendusi arutatakse kohapeal ning materjale ümarlauaks ette valmistatud ei ole. 

Ümarlaual pandi metsaomanikud fakti ette, et kogu Natura alale tulevad raiepiirangud. „On lubamatu, et riigiasutus valetab teadlikult olulise huvigrupi esindajatele, keda kabinetivaikuses tehtud otsus kõige enam mõjutab,“ kommenteeris Eelmaa.

„Euroopa Komisjon on Natura alade määratlemiseks andnud suunised, et huvirühmade, eriti maaomanikega tuleb läbi rääkida ja Natura ala ei tähenda metsamajandamise lõppu. Kui niimoodi asju otsustatakse, siis on see (loodushoius) demokraatia lõpp.”

Keskkonnaameti otsus raiete peatamise kohta puudutab enam kui 12 000 hektarit Natura 2000 ala piiranguvööndis asuvaid eramaid. 

„Hüvitamise mõttes käsitletakse kõnealuseid metsaalasid jätkuvalt piiranguvööndina, ehkki raiete peatamisega on need muudetud sisuliselt sihtkaitsevööndiks. See tähendab erametsaomanikele 12 685 hektari eest minimaalselt 634 000 eurot saamata jäävat kompensatsiooni aastas, rääkimata metsa majandamisest saamata jäävast tulust, mis on kordades suurem,“ kommenteeris Eelmaa.

Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 32 ütleb, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada seaduses sätestatud juhtudel ainult õiglase ja kohese hüvituse eest. „Hüvitise määr on püsinud muutumatuna ligemale 15 aastat, mida tänastes oludes ei saa kuidagi pidada õiglaseks,“ rõhutas Eelmaa. „Keskkonnaminister küll räägib vajadusest leida lisavahendeid kompensatsioonide maksmiseks, kuid riigipoolne venitamine nende leidmisel ei kõnele metsaomanike võrdse kohtlemise eest.“ 

Erametsaliit leiab, et majanduspiirangute kehtestamisel eraomandile tuleb tekitatud kahju hüvitada koheselt, mitte siis, kui see on riigile mugavam. 

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.