Keskkonnainspektsioon hakkab eeloleval kevadel lisaks tavapärasele keskkonnaalasele järelevalvele teostama kontrolli  toetust taotlevate põllumajandustootjate üle, et kindlaks teha nende tegevuse nõuetele vastavus. Inspektsioon jälgib oma pädevusest tulenevalt keskkonnanormide täitmist.

Nõuetele vastavus on põllumajandustootmist käsitlev reeglistik, mis hakkas Eestis kehtima alates 1. jaanuarist 2009 ja mille sisseseadmine tulenes Euroopa Liidu nõuetest.

Nõuetele vastavuse reeglistiku järgimine on seotud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu makstavate põllumajandustoetustega. Nõuete täitmisest hakkab sõltuma saadava toetuse suurus.

"Keskkonnainspektsioon hakkab PRIAlt saadud nimistu järgi läbi viima tootjate kontrolli ning PRIA teeb kontrolli tulemuste põhjal toetuste kohta otsused, vähendades rikkumiste korral toetussummasid või nõudes alusetult saadud toetuse tagasi," ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

„Ehkki seadused ja normid, mille täitmist kontrollime, jäävad samaks, on tegemist meie jaoks uue ja töömahuka ülesandega,“ märkis Avarsalu.

"Keskkonnaalase rikkumise avastamisel peame andma hinnangu selle mõju ja ulatuse kohta, mis on meie jaoks uus kohustus. Ülesande mahukus tähendab seda, et tuleb kontrollida toetuse taotleja iga põldu, rohumaad ja põllumajandusrajatist, arvestades looduskaitseseadusest tulenevaid nõudeid ning ka võimalikke erinõudeid,“ täpsustas Avarsalu.

“Põllumajandustootjate jaoks ei muutu midagi, nemad peavad keskkonnanõudeid täitma nii nagu varemgi,“ lisas Avarsalu.

PRIA ja Keskkonnainspektsioon sõlmisid eelmisel nädalal põllumajandustootjate kontrolli läbiviimiseks koostööleppe, millega kinnitati peamised protseduurid ning lepiti kokku omavahelises infovahetuses.

Lisaks Keskkonnainspektsioonile hakkavad põllumajandustootjaid kontrollima ka Taimetoodangu Inspektsioon ning Veterinaar- ja Toiduamet, mis jälgivad vastavalt taimetervise ning loomatervisega seotud nõuete täitmist.

Kontrollimine eeldab ametkondadevahelist head koostööd. Selleks, et tulemused oleksid üheselt arusaadavad ja võrreldavad, on eelnevalt välja töötatud ühtne metoodika ning valitud nõuded, mille täitmist hakatakse kontrollima.

Juhtiv roll põllumajandustootjate kontrollimisel jääb PRIAle.