Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood. Aastaaruannete kaudu kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni. Jäätme- ja välisõhu saastamisega seotud aruanded tuleb esitada 31. jaanuariks, veekasutuse aastaaruanne hiljemalt 1. märtsiks.

Aastaaruannetest saadava informatsiooni abil on  riigil võimalik hinnata keskkonnakasutuse ulatust ja  trende, anda avalikkusele edasi sellekohast teavet ning planeerida vastavaid strateegiaid. Samuti kasutatakse kogutud andmeid rahvusvaheliste ning siseriiklike statistiliste aruannete koostamisel.

Aruanne tuleb esitada jäätmealase tegevuse, veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta 2013. aastal ning see on kohustuslik kõikidele isikutele, kellele on väljastatud keskkonnakompleks-,  jäätme-, vee-, välisõhu saaste- või erisaasteluba või registreerimistõend.

Jäätmearuanne tuleb esitada 31. jaanuariks jäätmearuandluse infosüsteemis JATS.

Välisõhu  saastamisega seotud aruanne tuleb esitada 31. jaanuariks välisõhu saasteallikate infosüsteemis OSIS.

Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2014 veebipõhiseses andmebaasis VEKA. VEKA  avatakse 1. veebruaril 2014.

Aruannete täpsem kirjeldus ja täitmise kord leitav Keskkonnaameti kodulehel:

Välisõhu saastearuanne.

Jäätmearuanne.

Veekasutuse aruanne.