Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 28.12.2016 käskkirjaga nr 1-2/16/24 Teringi maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2017‒2026.

Teringi maastikukaitseala asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Lilli külas. Kaitseala pindala on 322,4 ha. Maastikukaitseala on loodud eriilmelise soo- ja metsamaastiku ning sealsete taimekoosluste kaitseks. Teringi maastikukaitsealaga samadesse piiridesse jääb Teringi loodusala. Teringi maastikukaitseala eesmärk on elupaigatüüpide soostuvate ja soo-lehtmetsade, huumustoiteliste järvede ja järvikute, rabade, siirde- ja õõtsiksoode ning vanade loodusmetsade kaitse.

Teringi raba on Viljandimaa ja Valgamaa inimeste populaarne rekreatsiooniala. Rabaga tutvumiseks ja ühtlasi oluliste loodusväärtuste kaitseks, on ehitatud laudtee, mis väldib inimeste liikumist looduskaitse seisukohast puutumatust vajavates piirkondades.

Kaitsekorralduskavaga kavandatud peamised tegevused on rabaservade loodusliku veerežiimi taastamine ning külastusrajatiste korrastamine ja regulaarne hooldus. Loodusliku veerežiimi taastamistöödena on kavandatud rabamassiivi servaaladel olevate kraavide väljajooksude sulgemine. Külastuskorraldustöödest kõige mahukam tegevus on Teringi matkaraja, lõkkekoha ja infostendide uuendamine.

Lisainfo: Meelis Suurkask, Keskkonnaameti Lõuna regiooni kaitse planeerimise spetsialist, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee, 516 4997.