Tartu Ringkonnakohus peatas tänase määrusega Eesti Energia Enefiti põlevkiviõlitehase ehitamiseks väljastatud ehitusloa kehtivuse. Kohtumäärusega on ehitustegevus peatatud kuni asjas lõpliku otsuse tegemiseni.

Aasta alguses kohtule esitatud määruskaebuses leidis kaebaja, Eesti noori kliimaaktiviste koondav vabaühendus MTÜ Loodusvõlu, et kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes ei ole sõnaselgelt välistatud ehitamise kahjulikku mõju lähedal asuvale Mustajõe loodusalale, võib ehitusloa alusel lubatud ehitustegevus kaasa tuua kahjuliku keskkonnamõju.

Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari selgitab: “Kohus kinnitas tänase määrusega meie väidet, et KSH aruande sõnastuse kohaselt ei ole Natura alale ebasoodsa mõju avaldumine välistatud, mis aga on eeltingimus selliseid alasid mõjutada võivate tegevuste lubamiseks. Seejuures on see ainult üks viga õlitehase keskkonnamõju hindamise menetluses - kaebuses oleme neid välja toonud veel mitmeid. Meie hinnangul on õlitehase rajamise otsus tervikuna läbi kaalumata ning õigusvastane.”

Tänane Tartu Ringkonnakohtu määrus tühistas varasema Tartu Halduskohtu määruse esialgse õiguskaitse kehtestamise mitte kohaldamise kohta ning peatab Narva-Jõesuu Linnavalitsuse väljastatud ehitusloa kehtivuse menetlust lõpetava lahendi jõustumiseni. See tähendab, et tänase määrusega lahendas kohus üksnes esialgse õiguskaitse ning kohtuvaidlus õlitehase rajamise otsuse õiguspärasuse üle läheb edasi. Kuni selles vaidluses lõpliku kohtulahendi tegemiseni ei saa õlitehase ehitusega aga alustada.

Eesti kliimaaktiviste esindab kaebuses Keskkonnaõiguse Keskus.