Täna, 29. augustil pannakse punkt Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisele, mille käigus parandati kohalikes omavalitsustes ligi 30 km veetorustikke ning uuendati joogi- ja reovee töötlusjaamu. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus suunas ühisprojekti Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF) üle 5 miljoni euro.

Osaühingu Põltsamaa Vallavara eestvedamisel loodud ühisprojekti kogumaksumus oli 8,4 miljonit eurot ning sellega korrastati veetaristud Adavere, Kolga-Jaani ja Kamari alevikes ning Lustivere, Esku, Leie, Pisisaare ning  Vägari külades.

„Tänu elluviidud projektile on täna Kolga-Jaani aleviku ja Leie küla elanikele tagatud teenus võrdväärselt suurlinnadega, torudes voolab puhas vesi ja enam ei reostata Eesti puhast loodust,“ ütles Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kaur.

Projekti tulemusena vähendati asustustes veetrasside kadusid ning tagati elanikele ööpäevaringselt kvaliteetse joogivee kättesaadavus. Selleks  taastati valdades üle 14 km  kanalisatsioonitorustikke ning joogiveetorustikke enam kui 12 km ulatuses.

Lisaks parandati 11 reovee-, 7 puurkaev- ja 7 joogiveepumplat ning 6 joogiveetöötlusjaama ja 7 reoveepuhastit. Nii mõnegi küla või alevikuga seotud veevõrk oli kuni 40 aastat vana ning kulunud torud ja seadmed olid muutunud kohati lausa tavapärasteks nähtusteks.

Koos inimeste heaolu tõstmisega panustab valdade ettevõtmine ka keskkonnahoidu. Kulunud torustike taastamisega väheneb veekadu ning pinna- ja põhjavee kahjustamine reoveega.

„Aegunud ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemidega  kaasnes suur vee raiskamine ning vanadest teras või malmtorudest läbi voolav joogivesi ei vastanud ammu enam tänapäevastele nõuetele,“ kirjeldas  KIKi projektikoordinaator Eduard Sizov aastatetagust olukorda ning kiitis valdu, et nad otsustasid mahuka projekti just üheskoos ette võtta.

Projekti „Põltsamaa, Kolga-Jaani ja Pajusi valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ametlik lõpetamine toimub 29. augustil kell 15.00 Põltsamaa linna Carl Schmidti majas aadressil Kesk tänav 4.

Perioodil 2007-2013 on KIK Ühtekuuluvusfondi vahenditest toetanud 86 veeinfrastruktuuri projekti üle Eesti kogusummas ligi 464 miljonit eurot. Selle tulemusena luuakse elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning saada endale nõuetele vastav joogivesi.