Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuse Mahena juhatuse liige Tiina Naarits allkirjastasid koostöölepingu eesmärgiga toetada turvalise psühhosotsiaalse õppekeskkonna kujundamist ja kriisinõustamise kättesaadavust, arvestades sealjuures Eesti haridussüsteemi mitmekultuursuse ja –keelsusega.

„Õpilasel on koolist kasu, kui ta saab õppimisse süveneda. Täiskasvanute ülesandeks on kaotada segavad mõjud – luua lapsele keskkond, mis välistab üksteise kiusamise ja kus saab ennast igati turvaliselt tunda,“ ütles minister Tõnis Lukas kokkulepet tutvustades. „Ainult õppekava eeskujulik ellu viimine meid ei rahulda – laps peab koolis olema enesekindel ja õnnelik.“

Sellel ja järgmisel aastal pannakse õppekeskkonna turvalisuse arenduses põhirõhk koolide jaoks praktiliste tugimaterjalide ja mudelite väljatöötamisele, et koolis tõhusalt rakendada seadusandlusega loodud uusi võimalusi ja norme. Selleks moodustas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas 8. septembril töörühma, mis koosneb õpetajate, õpilaste, koolijuhtide, tugispetsialistide, lastevanemate, kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, teadlaste, lastekaitse, Politsei- ja Piirivalveameti ning Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajatest. Nimetatud juhendmaterjalid on ka üheks Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskusega Mahena sõlmitud koostöölepingu osaks.

Koostöölepingu üheks peaeesmärgiks on luua järgmise aasta jooksul võrgustik, mille abil oleks kriisinõustamine kättesaadav enamusele koolidele. Selleks koolitatakse maakondades paiknevate õppenõustamiskeskuste esindajaid, kes seeläbi omandavad teadmised ja oskused psühhosotsiaalses kriisis ja teistes probleemolukordades tegutsemiseks ning oskavad nõustada ja juhendada pedagooge, koolijuhte, lapsevanemaid ja õpilasi.

Turvalise õppekeskkonna kindlustamine on viimastel aastatel Haridus-ja Teadusministeeriumi jaoks olnud oluline arendusvaldkond. Siiani keskendus ministeerium peamiselt seadusandluse uuendamisele, õppenõustamiskeskuste loomisele maakondades ning juhiste väljatöötamisele võimalike äkkrünnakute korral tegutsemiseks.

2009. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister programmi „Turvaline kool“ tegevuskava. Selle koostamisel osales ligi 20 institutsiooni ja ministeeriumi head koostööpartnerit. Koostööleping kriisinõustamiskeskusega on hea tugi õppekeskkonna turvalisuse tõstmiseks vajalike tegevuste kavandamisel ja elluviimisel.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium