Täna, 29. juunil toimub veemajandusprojekti pidulik lõpuüritus, kus allkirjastatakse ka Eesti Vee-ettevõtjate Liidu (EVEL) ja Keskkonnaministeeriumi vaheline vaba tahte leping.

“Eesmärk on, et 2013. aasta lõpuks oleks kõigis Eesti omavalitsustes puhas joogivesi ja võimalus liituda tänapäevase kanalisatsioonisüsteemiga. 26 000 saarlasel ja hiidlasel on see nüüd tänu täna lõpetatud projektile tagatud,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus.

“Veevärgiga on enamasti nii, et kui kõik on korras – kraanist tuleb puhas joogivesi ja torust voolab must vesi kogumiskohta – siis ei pane me selle tähtsust eriti tähele. Kohtades, kus veevärk veel nii heas seisus ei ole, tajutakse selle korraliku toimimise olulisust aga väga teravalt,” lisas Pentus.

Läänesaarte veemajandusprojekt jagunes kaheks alamprojektiks – Saare ja Hiiu maakonna alamprojektiks – ning hõlmas 17 omavalitsust.

Saaremaa alamprojektis osales 14 omavalitsust: Kuressaare linn, Orissaare vald, Muhu vald, Pöide vald, Valjala vald, Pihtla vald, Kaarma vald, Leisi vald, Kärla vald, Mustjala vald, Kihelkonna vald, Lümanda vald, Salme vald ja Ruhnu vald. Hiiumaa alamprojekt hõlmas kolme omavalitsust: Kärdla linn, Käina vald ja Pühalepa vald.

Projekti tulemusena ehitati ja uuendati kahes maakonnas 88 km veetorustikku, 87 km kanalisatsioonitorustikku, 100 kanalisatsioonipumplat, 29 joogivee puurkaevu ning 27 reoveepuhastit. Tänu projektile on 22 000 Saaremaa elanikul ja rohkem kui 4000 Hiiumaa elanikul võimalus liituda ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga, et tarbida tervisele ohutut puhast joogivett. Keskkonda juhitav heitvesi puhastatakse vastavalt nõuetele ja see ei reosta Läänemerd.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 29,2 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus oli17,2 miljonit eurot, Eesti riigi panus 9,3 miljonit eurot ning kohalike omavalitsuste osa 2,9 miljonit eurot. Projekti elluviijateks olid projektis osalevatele kohalikele omavalitsustele kuuluvad regionaalsed vee-ettevõtted AS Kuressaare Veevärk ja AS Kärdla Veevärk.

Samas sõlmivad Keskkonnaministeerium ja Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) vaba tahte lepingu, mille eesmärk on tugevdada ministeeriumi ja vee-ettevõtete partnerlust ning aidata seeläbi kaasa kvaliteetse joogivee ja puhta keskkonna tagamisele. Lepingu allkirjastavad keskkonnaminister Keit Pentus ja vee- ettevõtete liidu juhatuse liige Veiko Kaufmann.

“Vee-ettevõtete vastutustundlikkusest ja korrektsusest sõltub suuresti töös olevate veeprojektide edukus. Ministeeriumi jaoks on oluline, et koostöö ettevõtjatega sujuks, seda loodame ka täna sõlmitud lepinguga kindlustada,” ütles keskkonnaminister.

Vaba tahte leping hõlmab muu hulgas regulaarset infovahetust ning koostööd veemajandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel. EVEL võtab endale ka kohustuse ergutada oma liikmeid täiustama kvaliteedisüsteeme, rakendama parimaid võimalikke tehnoloogiaid ning edendama keskkonnateadlikku mõtteviisi.