Teenusedisaini ja sotsiaalse ettevõtluse koosloome arendusprogramm kohalike omavalituste ja vabaühenduste esindajatele, aitab leida vastuseid, kuidas liikuda oma teenuseideega kiiresti edasi arendades sellest välja töötav ja jätkusuutlik teenusemudel

Teenusedisaini ja sotsiaalse ettevõtluse koosloome arendusprogramm kohalike omavalituste ja vabaühenduste esindajatele, aitab leida vastuseid, kuidas liikuda oma teenuseideega kiiresti edasi arendades sellest välja töötav ja jätkusuutlik teenusemudel.

Teenusedisaini ja sotsiaalse ettevõtluse koosloome arendusprogramm kohalike omavalituste ja vabaühenduste esindajatele

Kuidas liikuda oma teenuseideega kiiresti edasi arendades sellest välja töötav ja jätkusuutlik teenusemudel?

Liitu unikaalse võimalusega disainida koosloome meetodil uus teenus ja sotsiaalse ettevõtte ärimudel teie kogukonna olulisele probleemile!

Tutvustus

Koosloome ja teenusedisain on lähenemised, mida üha rohkem rakendatakse uuenduslike (avalike) teenuste planeerimisel ja pakkumisel, et paremini vastata ühiskonna ootustele kogukonna probleemide ennetamisel, leevendamisel ja lahendamisel. Koosloome on protsess, kus teenuste disainimine toimub koostöös teenuse hankija (KOV), teenusepakkuja (vabaühendus) ja teenuse sihtgrupiga (kliendiga).

Koosloome ja teenusedisain pakuvad võimaluse näha teisest perspektiivist väljakutseid, mis kaasnevad teenuse planeerimise ja arendamisega, võimaldades paremini mõista, mis toimub tegelikult teenuse pakkumisel ja kuidas klient teenust kogeb.

Arendusprogrammi eesmärk

Programmi eesmärgiks on meeskondades koosloome meetodil avaliku teenuse ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli disainimine. Koosloome tähendab siinkohal, et töötubades arutatakse läbi ja planeeritakse erinevad teenusearendamise etapid. Lisaks tegelevad osalejad töötubade vahepealsel ajal praktilise kodutööga, mis on vajalik teenuse arendamiseks. Töötubadesse on sisse kavandatud ka kogemuste ja vahetulemuste jagamise etapid, mis soodustavad teiste kogemustest õppimist. Kogu arenguprogramm on oma olemuselt väga aktiivne ja eeldab osaliste aktiivset panustamist. Arendusprogrammi tulemusena valmib teenuseplaan ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudel. Arendusprogrammis osalemise eelduseks on, et kohalik omavalitsus vajab arendusprogrammis väljaarendatavat teenust ja on motiveeritud seda tulevikus osaliselt rahastama. 

 

Kes on oodatud osalema

Arendusprogramm on mõeldud vabaühenduste juhtide ja vastava piirkonna kohaliku omavalituse teenuse arendamisega tegelevate ametnike meeskondadele. Selleks et arendusprogrammis osaleda on vaja, et kõigis töötubades osaleks vähemalt kaks vabaühenduse esindajat (kellest üks on vabaühenduse juht) ja üks kohaliku omavalituse esindaja. Soovituslik on kaasata ka sihtrühma esindaja. Samuti on vajalik reaalse probleemi olemasolu ja algne teenuseidee, millega soovitakse seda probleemi lahendada. Arendusuprogrammi valitakse kuus meeskonda üle-Eesti. 

 

Mida arendusprogrammis õpitakse?

mis on koosloome ja kuidas see erineb kaasamisest

mis on teenusedisain ja kuidas see aitab kaasa inimesekesksete teenuste arendamisele

mis on sotsiaalne ettevõtlus ja millised on erinevad sotsiaalse ettevõtluse tegevusmudelid

kuidas viia läbi lihtsamaid disainiuuringuid

kuidas disainida ja prototüüpida uut teenust

kuidas disainida sotsiaalse ettevõtluse ärimudelit

kuidas hinnata teenuse mõju

 

Arendusprogrammi metoodika

Arendusprogramm lähtub learning by doing metoodikast. Arendusprogrammi väljatöötamisel oleme lähtunud põhimõttest, et disainmõtlemise ja teenusedisaini tööriistade omandamiseks tuleb need praktikas läbi teha. Õpitu omandatakse kõige paremini, kui teooria ja praktika on kooskõlas ning õppimine toimub vabatahtlikult. Arendusprogrammis on pühendatud 1/4 koolituse ajast teooriale ja 3/4 ajast on pühendatud disainitööriistade praktilisele rakendamisele.

 

Arendusprogrammi sisu

Arendusprogramm koosneb neljast töötoast, mis toimuvad märts – mai 2018.

I töötuba 22. märts:

Disainmõtlemine, teenusedisain ja koosloome

Praktiline harjutus: koosloome meeskonna toimimine

Sotsiaalne ettevõtlus

Praktiline harjutus: teenuse kontseptsioon

Praktiline harjutus: teenuse osapoolte kaardistus

Disainiuuringud

Praktiline harjutus: uuringute ettevalmistus

Kodutöö 6h

II töötuba 11. aprill:

Praktiline harjutus: persoonade täitmine

Praktiline harjutus: klienditeekonna kaardistamine

Praktiline harjutus: väärtuspakkumine/kliendi vajadused

Mõju hindamine ja muudatuste teooria

Praktiline harjutus: mõju disain ja muudatuste teooria

Kodutöö 6h

III töötuba 26. aprill:

Praktiline harjutus: disainiülesande püstitamine

Praktiline harjutus: lahendusettepanekute genereerimine

Praktiline harjutus: lahenduste valik

Praktiline harjutus: väärtuspakkumise koostamine

Praktiline harjutus: ärimudeli disain

Kodutöö 6h

IV töötuba 10. mai:

Vabaühendused ja avalikud teenused

Praktiline harjutus: teenusestsenaariumi koostamine

Teooria: kuidas prototüüpida ja katsetada teenust

Praktika: teenuseplaan

Praktika: ärimudeli disain

Kodutöö 6h

Kõik töötoad toimuvad Tallinnas, algusega kell 9.45 ja lõppevad hiljemalt kell 17.00. Orienteeruv lõunapaus on kell 12.30 – 13.30. Arendusprogrammi osalustasu ühe inimese kohta on 29.- eurot, mis sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

Peale viimast töötuba saavad kõik ühendused 4-tunni ulatuses privaatnõustamist disainitud teenuse arendamiseks reaalseks teenuseks. Nõustamise tulemusena valmib teenuse arendamise plaan. Arendusprogramm on disainitud põhimõttel, et soovi korral saavad osalevad ühendused esitada projektitaotluse Kodanikuühiskonna 2018. aasta teenusearendamise taotlusvooru vajaminevate investeeringute tegemiseks (taotlusvooru tähtaeg mai 2018) ja/või arenguhüppe taotlusvooru organisatsiooni võimekuse tõstmiseks (taotlusvooru tähtaeg jaanuar 2019). Meie kogemus arendusprogrammide korraldamisest näitab, et ühenduse osalemine arendusprogrammis ja investeeringuteks toetuse saamine kiirendab märkimisväärselt ühenduse arengut.

Registreeri teenusedisaini koosloome arendusprogrammi hiljemalt 20.02.

 

Arendusprogrammi informatsioon

Arendusprogrammi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, mis on välja kasvanud Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet, disainmõtlemist ja sotsiaalset ettevõtlust kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Osalemise tingimused ja registreerimine

Arendusprogrammi töötoad toimuvad Tallinnas Kultuurikatla Terrassisaalis

Arendusprogrammis osalemise tasu on ühele inimesele 29.- eurot.

Registreerimisvorm tuleb täita enne 20. veebruari

Osaleda saavad ainult meeskonnad, mis on moodustatud vabaühenduse juhtidest ja kohaliku omavalituse teenuste arendamise eest vastutavatest ametnikest

Vabaühendused, mille juhid arendusprogrammis osalevad, peavad tegutsema avalikes huvides ja järgima vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid

Arendusprogrammis osalemine eeldab aktiivset osalemist kõigis töötubades ja kodutööde tegemist.

Kõik arendusprogrammi osalised peaavad osalema 30. augustil 2018 fookusgrupi intervjuul, kus hinnatakse ühiselt arendusprorgammi tulemusi

Kõik arendusprogrammi osalised peavad andma kirjalikku tagasisidet arendusporgammi tulemuste kohta vahetult peale arenduspogrammi lõppu ja kuus kuud peale arendusporgammi.

Vabaühendus on arendusprogrammi kontekstis mittetulundusühing, sihtasutus juhul, kui nad pole asutatud juriidiliste isikute, avaliku võimu või äriettevõtte poolt ja nende administratsioon on avalikust võimust ja äriettevõttest sõltumatu. 

Kohvipausid ja toitlustamine

Kohvipausid ja toitlustamine toimub kõigis töötubades. Võimalik on valida tavalise ja veegan menüü vahel. Kohvipausid ja toitlustamine kaetakse osalustasust.

 

Arendusprogrammi koolitajad

Rasmus Pedanik – Rasmusel on üle 10 aasta kogemust arendusprogrammide disainimisel ja koolitamisel. Olles pakkunud arendusprogramme sellistele organisatsioonidele nagu Swedbank, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Tallinna Vesi, Omniva jt. Rasmus on algatanud ja juhtinud 2015. ja 2016. aasta teenusedisaini koosloome arendusprogramme. Kahes arendusprogrammis disainiti või re-disainiti kokku 22 erinevat teenust. Rasmus on täiendanud ennast probleemi lahendamise ja meeskondade juhtimise fassilitaatorina Londonis, teenusedisaini koosloome fasilitaatorina DesignThinkers Akadeemias Amsterdamis ja avaliku sektori teenuste disainimise koolitusprogrammis Cardiffis (disainiagentuur PDR) Lisaks on Rasmus läbinud äridisaini treeningu Amsterdamis (Design A Better Business – Business Models INC) Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. See teema on tihedalt seotud sotsiaalse innovatsiooni ja disainimõtlemisega. Lisaks Sotsiaalse Innovatsiooni Laborile juhib Rasmus mitteformaalset Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites.

Marko Uibu – Marko töötab kommunikatsiooniuuringute lektorina Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis ja uuringutejuhina Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus, kus ta on viinud läbi erinevaid uuringuid ning osaleb koosloome arendusprogrammides koolitaja ja konsultandina. Marko õpetab erinevates ülikoolides magistrantidele muuhulgas näiteks rakendus- ja disainiantropoloogia kursuseid ning on uuringueksperdina kaasatud mitmetesse rakendusuuringutesse. Markol on religiooniantropoloogia doktorikraad.

Kaie Kotov – Kaie võttis alates juunist 2016 enda kanda Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku avalike teenuste huvikaitse juhi rolli. Sügisel 2015 koordineeris ta SEVi KÜSKi rahastatud projekti “Avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste huvikaitse koostöövõrgustik – huvikaitse mudeli / mõttekoja käivitamine” raames strateegilise huvikaitse tegevusplaani koostamist ning pani kokku raporti “Avalikud teenused: tegevused ja väljakutsed eri osapoolte silmis” ning aitas formuleerida SEVi avalike teenuste huvikaitse eesmärgid ning tegevused. 2015. aasta teisel poolaastal juhtis ta ka SEVi sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi töötubasid. Kaie osales ka 2014-2015 Heateo SA teenusedisaini pilootprogrammis vabatahtliku mentorina, tehes koos SA Autistikaga läbi uue avaliku teenuse käivitamise protsessi. Autistika teenuse arendamise protsess on tänaseni üks positiivsemaid näiteid avaliku sektori ja kodanikuühiskonna koosloomes sündinud uuest riiklikult rahastatavast teenusest. Kaiel on pooleli doktoriõpingud Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis ja tema uurimistöö fookuses on sotsiaalne innovatsioon.

Jaan Aps – Jaan on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja juhatuse esimees. Algatanud standardiseeritud lähenemise avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste eesmärkide ja tulemuste sihtrühmapõhiseks kaardistamiseks (nt raportid mõningate SEVi liikmete ja Sotsiaalkindlustusameti partnerite kohta). Sügisest 2016 käivitus samal otstarbel veelgi standardiseeritum ja tehniliselt mugavam Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskona Sihtkapitali kaasrahastatud internetikeskkond. Käsiraamatu „Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine“ autor. Mõju hindamise edendamise eest valiti “Aasta missiooniinimeseks 2013” Vabaühenduste Liidu EMSL poolt. Alates 2015 aastast liige Euroopa Komisjoni sotsiaalse ettevõtluse ekspertide töörühmas (GECES).

Arendusprogrammi rahastab KÜSK.