Majanduskriis seab noorte tööhõive keerulisse olukorda

Euroopa Noortefoorum (YFJ) ja Zlín’i regioon Tšehhis korraldavad ürituse, mis keskendub noorte tööhõive teemadele Euroopat mõjutava majanduskriisi taustal.

“Euroopa Liidus on 4,6 miljonit töötut noort (vanuses 15-24), mis teeb noorte töötuse osakaaluks lausa 38,5 % kogu töötust elanikkonnast. Majanduskriisi tõttu on just noored ühed esimesed, kes mõjude all kannatada saavad,” ütleb Euroopa Noortefoorumi pressiteade.

Üritus “Noorte tööhõive majanduskriisi ajal” (”Youth Employment in Times of Crisis”) toob kokku noored kogu Euroopast ning Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi, Regioonide Komitee, Euroopa Liidu eesistujamaa Tšehhi ning Zlín regiooni esindajad.

Ürituse peamisteks teemadeks on poliitikate areng kvaliteetsete töökohtade tagamiseks, ettevõtluse julgustamine noorte seas, uute oskuste arendamine ning tööealiste noorte mobiilsus. Euroopa Noortefoorum kogub kokku noorte ideed ja arvamused ning jagab arutelude tulemusi 22. jaanuaril ka laiema avalikkusega.

Võtmelahendustena näeb Euroopa Noortefoorum töötajate ja ettevõtjate mobiilsuse suurenemist, mis tagaks ühtlasema kvaliteedi tööturul suurema arvu noorte jaoks. Euroopa Noortefoorum julgustab Euroopa riike ühtlustama kõrghariduse tunnustamissüsteemi ning soovib näha võrdsemat sotsiaalkindlustuskorda Euroopas.

”Kuigi tööturu reguleerimine ja sotsiaalsed garantiid on liikmesriikide endi otsustada, siis Euroopa Liit saab panustada ühiste eesmärkide seadmisega ning tehes oma soovitused liikmesriikidele, et tagada noortele võrdsed õigused ja võimalused tööturul,” kommenteeris Euroopa Noortefoorumi president Tine Radinja.

”Euroopa Noortefoorum soovib näha protseduuride lihtsustumist, tugevdada ettevõtlust ning siduda ettevõtluse õpetamist juba varakult kooliprogrammiga. Ühtlasi on vajalik tunnustada noorte oskusi, mis on omandatud mitteformaalse hariduse, vabatahtliku töö või aktiivse tegevuse läbi noorteühendustes,” kõlab Euroopa Noortefoorumi pressiteates.

“Noored, kes on töötanud mittetulundussektoris välismaal või Eestis, juhatanud noorteorganisatsiooni või teinud õpilasfirmat, on kahtlemata kogenumad ja konkurentsivõimelisemad. Siiski on üldiselt levinud arusaam, et hea töökoht on hea elu alus. Noored võiksid hoopis enam mõelda oma isikliku äri alustamise peale ning ettevõtted peaksid tunnustama noorte aktiivsust ja julgustama neid enam ühiskondlikus elus osalema,“ nõustub ENLi aseesimees ja välissuhete juht Jaan Urb Euroopa Noortefoorumi seisukohaga.

Urb lisab ka, et ettevõtlusaktiivsus Eesti noorte hulgas on väga madal ning teemale ei keskenduta ka koolides, kuigi peaks. “Innovaatilisust on Eestis üldse vähe. Näitena võib tuua kasvõi madala patentide arvu,” lisab Urb.

Eesti Noorteühenduste Liit tegeleb ühtse noortepoliitika platvormi koostamisega, mille tulemusena selguvad ka konkreetsed seisukohad ja soovitused Eesti noorte tööhõive osas. Alusdokument aitab ligi 50 noorteühendust, kes liitu kuuluvad, seada prioriteete ning mõjutada otsuseid.

Euroopa Noortefoorum on 1996. aastal loodud esindusorganistsioon, kuhu kuuluvad 99 erinevat Euroopa riikide noorteühingute katusorganisatsiooni ja rahvusvahelist noorteühingut. Foorumi eesmärgiks on mõjutada noorte huvidest lähtuvalt noortepoliitika kujundamist Euroopa Nõukogus, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Euroopa Liidus.

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab ligi 50 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Alates 2007. aastast on ENL Euroopa Noortefoorumi hääleõiguslik liige.