Vabariigi Valitsus soovib seaduseelnõude muudatustega toetada põlevkivikateldes biomassi massilise põletamise ning seadustada Keskkonnaagentuuri juhtide seadusevastane käitumine statistilise metsainventuuri lähteandmetele ligipääsu piiramisel. Selline käitumine on lubamatu, sest see suurendab survet metsade raiele Eestis, võimendab kliimamuutusi ning kaotab võimaluse teadlastel kontrollida riigiaparaadi tegevuse õiguspärasust.

Kolmapäeval 16.06 toimub Riigikogus seaduseelnõu 156 3. lugemine ja 292 lõpphääletus. Koguneme Toompea Lossi esisel kell 13, et tuua avalikkuse ette eelnõude looduskeskkonda hävitav ja kuritegelik olemus.

SE 156
Eelnõuga 156 soovib Valitsus kehtestada toetada põlevkivikateldes biomassi massilist põletamist koos põlevkiviga.
Eelnõu põhjendamiseks kasutatakse EL seadusauku, mis sätestab, et biomassi põletamine on CO2 neutraalne ja seega kliimasõbralik tegevus, seega peaks põletamine kaasa aitama ka kliima ja taastuvenergia eesmärkide täitmisele. Puidu põletamisel paiskub KWh kohta õhku rohkem süsinikku kui fossiilkütustest, mistõttu põhineb eelnõu valedel. Numbrite mitte arvestamine ei vabasta meid masspõletamisega kaasnevast kahjust. Teadlased on kutsunud Euroopa Liitu ja liikmesriike energiaks puidu põletamist lõpetama. Eesti Riik peab loobuma maksumaksja raha kasutamisest biomassi põletamise toetamiseks ja kliimamuutuste võimendamiseks!

SE 292
Eelnõuga 292 soovib Valitsus muuseas piirata ligipääsu SMI andmete ja need sisuliselt salastada. Kuigi eelnõus on välja toodud tingimused, mille puhul Keskkonnaagentuur võib keelduda andmete väljastamisest, ei välista eelnõu Keskkonnaagentuuri direktori omavoli alusel andmete väljastamisest keeldumist. See piiraks võimalust sõltumatult kontrollida riigi tehtud mõõtmisi ja arvutusi ning metoodikat, mis on oluliseks aluseks raiemahtude määramisel ning CO2 tasuta kvootide saamisel EL-ilt. Sisuliselt võimaldaks see riigil kergesti valetada oma rahvale ja näidata puidu tagavara tegelikkusest suuremana. Niivõrd oluliste andmete salastamine on lubamatu ning ohustab Eesti looduskeskkonda.

Värskete andmete järgi on Eesti puistute puidutagavara vähenenud aastaga üheksa miljoni tihumeetri võrra ehk Eesti metsa netojuurdekasv oli –9 miljonit tm. Keskkonnaagentuur väitis aga eelmisel nädalal SMI andmeid tutvustades, et netojuurdekasv oli 14 miljonit tm. –9 ja +14 on üpris erinevad arvud. Need andmed vajaksid kontrollimist. Kontrollimist, mida SE 292-ga üritatakse piirata.

Eelnõu kriitilised täiendusettepanekud ei ole läbinud arutelu komisjonides. Arutelu on aga kriitilise tähtsusega Riigikogu õiguspäraseks toimimiseks. Nõuame Riigikogult seadusemuudatuste üle arutelu.

Need on vaid mõned valukohad, mis antud eelnõudega katastroofiliselt valesti on. Demokraatlikus Eesti riigis on ametnike ja valitsuse omavolitsemine riigijuhtimises on ohuks õigusriigi püsivusele. Kiirkorras seaduste läbisurumine ei ole aksepteeritav.