Mehed teenivad naistest ligi 300 eurot kuus rohkem. Selle põhjuseks on nii pikemad tööpäevad kui ka kõrgem tunnipalk. Naiste brutotunnitasu on 13% väiksem kui meestel.

Sotsiaaltoetused tasandavad palkade erinevust

 

Kui palgalõhe on Eestis Euroopa suurim, siis pensionite lõhe Euroopa väikseim. Selle taga on Eesti naiste kõrge hõive ja pikk tööstaaž. Viimane tuleneb osaliselt laste kasvatamisega seotud riiklikest toetustest. Eestis on pikk tasustatud vanemapuhkus ja laste lisatööstaaž. 

 

Palgalõhe vähenes eelmisel aastal oluliselt

 

Meeste ja naiste palkade erinevus kahanes eelmisel aastal ligi 5 protsendipunkti võrra. 2023. aastal kerkisid märgatavalt õpetajate, kultuuritöötajate ja meditsiinipersonali tasud – need on ametid, kus töötab palju naisi. Samas on madal nõudlus vähendanud töökoormust ja aeglustanud palgakasvu tööstuses ja ehituses, kus tegutsevad peamiselt mehed.

Sellel aastal peaks palgalõhe edasi langema. Probleemid tööstuses ja ehituses jätkuvad. IT valdkonnas on töötasu kasv samuti varasemast aeglasem. Palgalõhet vähendab ka kiire alampalga tõus, kuna miinimumpalka saavad enamasti naised. Riikliku palgalõhe eesmärgini – 5%ni – läheb aga veel palju aastaid, kuna tasustamise praktikad ja soostereotüübid muutuvad aeglaselt.