Eesti esimene rah­vusvaheline mere­tuuleenergia konve­rents “Mere tuu­led” tõi 29.-30. oktoobril Hiiumaale kokku  15 oma ala tippeksperti.

Tuuleenergia klastri korraldataval konverentsil leiti, et tugevate tuultega, kuid teisalt leebe merelise keskkonnaga Läänemeres leidub palju tehniliselt, majanduslikult ja keskkonna tingimustelt sobivaid alasid meretuuleparkide rajamiseks. Nende realiseerimiseks vajame aga riiklikke strateegiaid, selget seadusandlust, merealade ruumist planeerimist ning riikidevahelist koostööd. 


Loe ettekandeid

Tuuleenergia konverents

Eesti Tuuleenergia assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus selgitas konverentsi avakõnes, et on oluline rääkida nii poolt kui vastuargumentidest, mis on seotud tuuleenergiaga, vaid nii saab teemasse selgust tuua.

"Kui vaid 10% Põhjamerest oleks kaetud tuulikutega toodaks need energiat nii palju, et katta kogu 27 Euroopa Liidu," selgitas Kruus.

ETTEKANNE: Martin Kruus, Läänemere tuuleenergia 


Tuuleenergia konverents

"Energiaturu 2020. aasta taastuvenergia eesmärkide täitmisel pakuvad lahendusi statistilised ülekanded, ühised projektid ja ühised toetusskeemid," rääkis konverentsi teises ettekandes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna peaspetsialist Siim Meeliste.

ETTEKANNE: Siim Meeliste, Statistikakaubandus ja teised koostöömehhanismid taastuvenergia direktiivis: võimalused rahvusvaheliseks koostööks taastuvenergia tootmisel


Tuuleenergia konverents

Soome meretuuleenergia probleemidest ja arengusuunadest kõneles klastri Prizztech esindaja Ari Sundelin. Olles suurim meretuuleenergia arengut toetav organisatsioon Soomes on Prizztech koostanud ministeeriumitele erinevaid strateegiaid, kuidas võiks meretuuleenergia ning seeläbi ka tööstus Soomes areneda.

ETTEKANNE: Ari Sundelin, Soome meretuuleenergia


Taani

Taani kogemust jagas Hans Christian Sørensen, kes on ettevõtluse arendusega tegelenud 40 aastat. Tema juhtida olid ka Taani suured kogukonna meretuuleparkide – Middelgrundeni, Samsø ja Hvidovre – projektid, mis tänaseks on osutunud väga edukaks. Hans Christian Sørenseni tõi näite Kopenhagenist, kus 8553 osanikku, kellest enamik tavalised linlased, saavad osanikena tuulepargist kasu.

ETTEKANNE: Hans Christian Sørensen, Taani kogemused kohalike kogukondade ja tuuleenergia ühendamisel. Middlegrundi meretuulepargi näide


Tuuleenergia konverents

Kristiina Sipelgas Arengufondist rääkis oma ettekandes energiaühistutest, mis idee kohaselt peaksid liitunud kodanikele tooma tulu ja energiasõltumatust.

ETTEKANNE: Kristiina Sipelgas, Energiaühistud Eestis – kas, kes ja kuidas?


Tuuleenergia konverents

Hanila vallavanem Arno Peksar rääkis Hanila valla koostööst tuuleenergiafirmadega, millest võidavad kohalikud elanikud. 

LOE BIONEERI ARTIKLIT ARNO PEKSARIST.


Tuuleenergia konverents

Belgia meretuuleparkide mõjust mereelustikule rää­kis Robin Brabant Belgia Kuninglikust Loodusteaduste Instituudist.

ETTEKANNE: Robin Brabant, Belgia meretuuleparkide keskkonnamõju seire


Tuuleenergia konverents

Meretuulikute mõjust lindudele rääkis Leif Nilsson Lundi ülikoolist.

ETTEKANNE: Leif Nilsson, Meretuulikute mõju lindudele, Rootsi juhtumiuuring


Konverents

Meretuuleenergiast Eu­roopa Liidu vaatenurgast rääkis Anne-Benedicte Genachte Euroopa Tuuleener­gia assotsiatsioonist.

ETTEKANNE: Anne-Bénédicte Genachte, Meretuuleenergia Euroopa Liidu vaatenurgast


Konverents

Hiiu Maavalitsus koos Pärnu Maavalitsusega on esimesed, kes Vabariigi Valitsuse korraldusel on Eestis mereala planeerima asunud. Ettekande pidas Pärnu Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn.

ETTEKANNE: Tiiu Pärn, Ülevaade Eesti merealade ruumilisest planeerimisest Pärnumaal


Konverents

Hiiumaa tuulepargi planeeringu koostamise konsultantideks on konsortsium OÜ Artes Terrae, OÜ Alkranel ja Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, kelle ülesandeks on leida tasakaalustatud lahendus mereala kasutusele erinevate huvigruppide poolt läbi planeeringu ja keskkonnamõjude hindamine protsessi. Ettekande pidas Heiki Kalberg.

ETTEKANNE: Heiki Kalberg, Ülevaade Eesti merealade ruumilisest planeerimisest Hiiumaal


Konverents

Konverents

Siim Paist andis ülevaate Nelja Energia aktsiaseltsi poolt planeeritavast Loode-Eesti meretuulepargist. Liis Tikerpuu selgitas ettekandes tuleb tutvustamisele kavandatava Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) protsess.

ETTEKANNE: Siim Paist ja Liis Tikerpuu, Ülevaade meretuulepargi projektist Loode-Eestis


Konverents

Lauri Ulm rääkis oma ettekandes Liivi lahte planeeritud Eesti Energia meretuulepargist.

ETTEKANNE: Lauri Ulm, Ülevaade meretuulepargi projektist Liivi lahes


Konverents

Süsteemse lähenemise, energia salvestamise ja võrgu automatiseeritud juhtimisega on võimalik saavutada stabiilne ja efektiivne elektrivõrk võimalikult suure taastuvenergia osakaaluga, selgitas ABB tootejuht Karl Pärn.

ETTEKANNE: Karl Pärn, Tuuleenergia tasakaalustatud integreerimine ning varustuskindluse suurendamine


Konverents

Eero Saava Tuuleenergia klastrist selgitas, millised on meretuulikute  jääkindlaks projekteerimise nõuded ja võimalused ning mida see võib tähendada Eesti tööstuse jaoks.

ETTEKANNE: Eero Saava, Kuidas Eesti ettevõtted löövad kaasa rahvusvahelises meretuuleenergia tööstuses?

ETEABänneridBännerid