Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks Tupenurme ja Üügu maastikukaitsela ning Paope looduskaitseala kaitse-eeskirjad. Tegemist on ühe etapiga looduskaitsereformist, mille käigus vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse 1. maiks 2023. kõik kaitstavad looduslikud objektid.

Tupenurme ja Üügu maastikukaitsealad asuvad Muhu saarel. Tupenurme pank sai seni puudunud kaitse-eeskirja, sealkandis vajavad tähelepanu niidukooslused. Kaitseala pindala on 8,1 ha (sellest 7,3 ha on eramaa, ülejäänu on riigimaa) ja piiride korrigeerimise tulemusena väheneb kaitstava ala pindala 2 ha võrra. Kaitse-eeskirjaga lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine. Lisaks reguleerib eeskiri rahvaürituste korraldamist, telkimist, lõkke tegemist ja sõitmist. Vajaliku tegevusena nähakse ette poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu säilitamiseks rohu niitmist, loomade karjatamist, puu- ja põõsarinde harvendamist ning kujundamist.

Eelnõu jõustumisega kaasneb kohaliku omavalitsuse maamaksutulude mõningane suurenemine, kuna kaitseala pindala väheneb. Kaitsealale jääb hooldamist vajavaid niite ligikaudu 3,5 ha. Kehtivad toetusmäärad looniitude hooldamiseks on 250 eurot hektari kohta.

Üügu maastikukaitsealal korrigeerib uus eeskiri kaitseala piiri ja muutub kaitsekord ja –eesmärk. Kaitseala kuulub Natura võrgustikku ja on osa Väinamere loodus- ja linnualast. Üügu maastikukaitseala eesmärk on kaitsta ja tutvustada Üügu panka, allikasood, maastikku ja sellele iseloomulikku elustiku mitmekesisust. Võrreldes varasema suureneb kaitseala pindala piiri muutmisel 0,9 ha võrra (varasem pindala 9,6 ha). Korrigeerimine toimub rannajoone muutumise ja aluskaardi täpsustumise tõttu.

Olulisemate muudatustena lubatakse alal jahipidamine ja kalapüük ning leevendatakse raiepiiranguid, lubades uuendusraiet. Riigimaad jääb kaitsealale ligikaudu 1,4 ha, jätkuvalt riigi omandis olevat maad ligikaudu 0,2 ha ja eramaid ligikaudu 8,9 ha.

Kuna kaitseala kogupindala suureneb minimaalselt väheneb kohaliku omavalitsuse maamaksutulu minimaalselt ning ka pool-looduslike koosluste hooldamise toetuseõiguslike maa pindala suureneb vaid vähesel määral.

Paope loodusaitseala asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare osavallas ja selle eesmärk ranniku- ja mereökosüsteemide, niidu-, metsa- ja mageveekoosluste elustiku mitmekesisuse ja kaitsealuste liikide elupaikade kaitse. Kaitstavat pindala on kokku 2226,5 ha ja piiride muutmisel väheneb kaitseala pindala 0,2 ha võrra. Sihtkaitsevööndist piiranguvööndisse arvatakse 3,18 ha eramaad. Uus kaitse-eeskiri lubab kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamist, suurema osalejate arvu puhul on vajalik Keskkonnaameti nõusolek.  Veel kaotatakse piirang, et Paope sihtkaitsevööndis võib kalapüügivahendeid püügile asetada vaid paadist. Jahipidamisel Armioja sihtkaitsevööndis keelatakse püünisraudade kasutamine ja urujaht. Paope sihtkaitsevööndis lubatakse laidudel inimese viibimist aastaringselt poollooduslike koosluste hooldamisega seotud töödel.

Kohaliku omavalitsuse maamaksutulu suureneb minimaalselt. Määruse jõustumisega kulusid riigile ei kaasne, kuna nii piiride kui kaitsekorra muudatused on väga väikesed.