Tänasest jõustuv metsaseaduse muudatus ütleb, et kui metsaomanik soovib raiuda metsa piirkonnas, mis on planeeringuga määratud linna kui asustusüksuse rohealaks, siis peab tal selleks olema kohaliku omavalitsuse nõusolek. Raie kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega enne metsateatise esitamist.

Sisuliselt muutub metsateatise esitamise ja menetlemise kord neil juhtudel, kui metsaomanik soovib teha raiet oma metsas, mis kattub linna planeeringuga kinnitatud rohealaga. Seega enne metsateatise esitamist peab metsaomanik kooskõlastama raie kohaliku omavalitsusega. Kui planeeringuga on seatud rohealal asuva metsa raieks piirangud, on kohalikul omavalitsusel õigus jätta raie kooskõlastamata ja sellisel juhul Keskkonnaamet metsateatisele lubavat otsust ei anna.

„Ka täna on planeeringu koostamisel kohalikul omavalitsusel vastutus läbi mõelda linnas asuva metsa tulevik ja otsustada, kas või millistel tingimustel raiet lubatakse,“ ütles Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve. „Seadusemuudatus annab selgesõnalise kohustuse maaomanikule raie kooskõlastamiseks kui ka kohalikule omavalitsusele planeeringu rakendamiseks.“

Ühtlasi tähendab see vastutust kohalikule omavalitsusele, sest oma otsust tuleb põhjendada ja arvesse võtta konkreetse metsatüki saatust pikemalt. Samuti peab omavalitsus kindlustama, et maaomanik oleks teadlik tema metsamaa paiknemisest rohealal ja võimalikest raiepiirangutest. Seetõttu peab omavalitsus piirangute seadmise maaomanikuga läbi rääkima juba planeerimismenetluse käigus, sarnaselt toimib näiteks looduskaitseseaduse alusel kaitsekorra kehtestamine.

Muudatus on oluline, kuna annab võimaluse linnades asuvates metsades raiete tegemisel arvestada kohalike huvidega, sh rohealade kõrghaljastuse vajadusega ja mõistagi on kohalik omavalitsus kõige pädevam selle üle otsustama.