Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas parima võimaliku tehnika nõuded põlevkivi kasutamisele energeetikas, mida ettevõtted peavad hakkama järgima 2021. aastast.

  • Energeetika
  • 3. november 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

"Eesti põlevkivienergeetika on viimastel aastakümnetel läbi teinud väga suuri muutusi. Üha karmimad keskkonnanõuded on nõudnud suuri investeeringuid nii päris uute tehnoloogiate arendamiseks kui ka püüdeseadmete paigaldamisse. Parima võimaliku tehnika nõuetele vastamine on edaspidi üheks eelduseks keskkonnakompleksloa välja andmiseks. Nüüd on olemas Euroopa Liidu keskkonnanõuetega vastavuses selge õiguslik raamistik, milles sektor peab toimetama," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Euroopa Liidu tasandil ei ole põlevkivi ja selle uttegaaside põletamisele õiguslikku regulatsiooni välja töötatud ning üksikud tööstusheite direktiivis sätestatud nõuded ei kata antud tegevusvaldkonda. Keskkonnaministeerium tellis Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise parima võimaliku tehnika uuringu, mille eesmärk oli koguda Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise omapära iseloomustav andmestik ning koostada parima võimaliku tehnika kirjeldus Eesti põlevkivi ja põlevkivi uttegaaside põletamise kohta.

Uuringu alusel koostatigi parima võimaliku tehnika järelduste eelnõu, millega kehtestatakse põlevkivi ja selle uttegaaside põletusele parima võimaliku tehnika nõuded, milleks on nõuded saasteheite, ressursside tarbimistasemete ja energiatõhususe ning seire kohta.

Parima võimaliku tehnika järeldustes sisalduvad nõuded puudutavad kompleksloa kohustusega käitiseid, mis kasutavad kütusena põlevkivi ja selle uttegaase. Selliseid käitiseid on täna Eestis 6, nende hulgas on Eesti Energia Ida-Virumaal asuvad elektrijaamad, VKG Põhja, Sillamäe ja Kiviõli Keemiatööstuse soojuselektrijaamad.

Eesti ettevõtted, kes põlevkivi või selle uttegaase oma tootmisprotsessis põletavad, peavad nõuetele vastama 2021. aasta sügiseks. Näiteks peab parima võimaliku tehnika järeldustest tulenevate nõuete rakendamise tulemusena tolmuheide vähenema kaks korda.