Eelmisel nädalal, 13. märtsil, toimus Palupõhja looduskoolis arutelu FSC uute metsamajandamise rahvusvaheliste üldindikaatorite osas, mille järgi hakatakse tulevikus hindama vastavust FSC metsamajandamise printsiipidele ja kriteeriumitele.

  • Maamajandus
  • 21. märts 2014
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Jaanuari lõpus alanud avalikus konsultatsioonivoorus on suur rõhk erinevate huvigruppide kaasamisel ning Palupõhjas läbi viidud arutelust võtsid osa nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka majanduslike huvidega organisatsioonid ja ettevõtted, nende seas näiteks Eesti Ornitoloogiaühing, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Riigimetsa Majandamise Keskus ja Stora Enso Eesti, aga ka riiklike institutsioonide, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaagentuuri esindajad ning metsamajandamist FSC standardite järgi sertifitseerivad ettevõtted NEPCon ja BM TRADA.

„Lõplikud rahvusvahelise üldindikaatorid hakkavad mõjutama FSC sertifitseeritud metsamajandamist kogu maailmas. Seetõttu oli meile organisatsioonina väga oluline kaasata võimalikult paljusid erinevaid huvigruppe, kellega koos ühiselt FSC tulevikule pilk heita ja sel teemal kaasa rääkida. Hea meel on tõdeda, et arutelule kogunenud seltskond oli tõepoolest esinduslik ja arutelu ise konstruktiivne,“ ütles Eesti FSC tegevjuht, Indrek Talpsep.

Alates 2016. aastast hakkavad FSC sertifikaati omavatele ja taotlevatele metsamajandajatele kehtima uued FSC metsamajandamise printsiibid ja kriteeriumid, mis on samad üle kogu maailma. Koos nendega hakkavad kehtima ka uued rahvusvahelised üldindikaatorid (International Generic Indicators ehk IGI), mis tagavad sertifitseeritud metsamajandajate ühtlasema taseme. Ühtlasi tehakse seeläbi lihtsamaks ja kiiremaks ka kohalikke olusid arvestavate rahvuslike FSC standardite koostamine.

2013. aasta kevadel läbi viidud esimese avaliku konsultatsioonivooru järel olid huvigruppide peamised nõudmised indikaatoreid lihtsustada, nende arvu vähendada ning keskenduda bürokraatia asemel sisule.

Lisaks sooviti, et varasemast rohkem arvestatakse sellega, et mida suurem on metsamajandaja ning mida intensiivsem on majandamine, seda suuremad on ka nõudmised ehk ulatuse, intensiivsuse ja riski põhimõttega. Neid nõudmisi arvesse võttes koostati üldindikaatorite teine mustand, mille kohta saab veel kuni 31. märtsini tagasisidet anda nii FSC Eesti kontorile kui ka FSC rahvusvahelisele peakontorile. Kõik vajalik rahvusvaheliste üldindikaatorite kohta on üleval kodulehel www.igi.fsc.org..