Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, mis seotud ebaseaduslike või projektile mittevastavate puurkaevude rajamisega. Selliste kaevudega võib tekkida mitmeid muresid – nende vee tootlikkus ei vasta tellija soovidele, vee kvaliteet ei ole nõuetekohane, kaev variseb sisse või kukub pump kaevu põhja… Ka võivad taolised kaevud põhjustada põhjavee reostust.

Vajalik on projekt ja tegevusluba

Puurkaeve, olenemata sügavusest, saab rajada ainult projekti alusel. Projekteerimise nõusolek tuleb taotleda Keskkonnaametilt ning see tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Kui Keskkonnaameti kooskõlastus ja omavalitsuses kinnitatud projekt olemas, saab Eesti Geoloogiakeskuselt kaevu puurimise loa. (Puurkaevu tellija võib volitada neid toiminguid tegema ka teist isikut, näiteks puurkaevu projekteerijat.)

Ettevõtetel, kes tegelevad puurkaevude projekteerimisega või rajamisega, peab olema tegevusluba, et tagada tegijate pädevus, põhjavee kaitse nõuete täitmine ning hüdrogeoloogiliste töödeks kasutatava tehnoloogia ja seadmete vastavus keskkonnanõuetele, sealhulgas parima võimaliku tehnika nõuetele.

Puuraukude ja puurkaevude projekteerimiseks, puurimiseks ja likvideerimiseks annab ettevõtetele tegevusloa keskkonnaministri moodustatud hüdrogeoloogiliste tööde litsentsikomisjon. Kui ettevõttel puudub nimetatud tegevusteks litsents, siis puudub tal ka vastav kompetents. Puurkaevude projekteerimise, puurimise ja likvideerimisega litsentseeritud ettevõtete nimekiri on Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Praeguseks on litsentsi andmisest keeldutud puuraukude ja puurkaevude puurimise ning likvideerimisega tegelevatele Rissne Eesti OÜ-le, Sulavesi OÜ-le ja FIE-le Svetlana Jaštšukile, kes tegeles puuraukude ja puurkaevude projekteerimisega.

Puurkaevude rajamist korraldab veeseaduse § 30 alusel koostatud keskkonnaministri 30. jaanuari 1997. a määrus nr 8 Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine.

Puurkaevudele esitatavad nõuded

Puurkaevule esitatav tähtsaim nõue on see, et kaevu rajamisel ja kasutamisel peab vältima kasutatava põhjaveekihi reostumist. Selleks seatakse nõuded kaevu konstruktsiooni ja sanitaarkaitseala või hooldusala suhtes.

Peamised nõuded kaevu paiknemise osas:

 1. Asukoht peab olema võimalike reostusobjektide (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, imbsüsteemid reovee puhastamiseks jne) suhtes põhjavee voolusuunas ülesvoolu. Põhjavee voolusuund järgib üldjoontes maapinna kallakuid.

 2. Ühe kinnistu veega varustamiseks mõeldud puurkaevule, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas, moodustatakse hooldusala. Hooldusala peab olema vähemalt 10-meetrise raadiusega ehk sellesse ei tohi jääda reostusallikaid.

 3. Heitvett võib immutada pinnasesse puurkaevu hooldusala välispiirist vähemalt 50 m kaugusel, seega puurkaevust 60 m kaugusel.

 4. Kaevu hooldusala säilimise ja korrasoleku eest vastutab kaevu omanik või haldaja.

Peamised nõuded puurkaevu konstruktsioonile ja kasutusele võtmisele:

 1. Manteltoru põhikolonn peab ulatuma vähemalt 0,3 m üle maapinna või pumbamaja põranda.

 2. Puurkaevu maa sisse šurfi rajada ei ole soovitav. Vajadusel tuleb puurkaevu rajamist šurfi põhjendada puurkaevu projektis. Šurfi seinad ja põhi peavad olema vettpidavad.

 3. Puurkaevu suue peab olema suletud.

 4. Puurkaevu ülaosa ümbritsevad ja vett läbilaskvad setted tuleb isoleerida manteltoruga.

 5. Manteltoru ja pinnase vaheline tühimik peab olema veetihedalt täidetud tsemendi või saviga.

 6. Puurkaevu ehitamiseks kasutatavatel materjalidel peab olema sertifikaat ning nende kasutamine kooskõlastatakse Tervisekaitseinspektsiooniga.

 7. Puurimistööde lõpetamisel tehakse puurkaevus puhastuspumpamine pumbatava vee selginemiseni.

 8. Proovipumpamise käigus võetakse veeproovid bakterioloogiliseks ja füüsikalis-keemiliseks analüüsiks.

 9. Puurimisettevõte annab kaevu tellijale üle suletuna koos puurkaevu passiga.

Puurkaevu rajamisega seotud küsimustega on soovitatav pöörduda Keskkonnaametii poole ja puurkaevu rajamisega seotud rikkumistest on soovitatav teavitada nii Keskkonnaametit kui ka Keskkonnainspektsiooni.


Artikli koostas Heddy Riismaa, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist