Maikuus toimuvad neljas Eesti linnas avalikud arutelud kodanikeühendustele, et koguda sisendit valitsusele esitatavaks kodanikuühiskonna arengukavaks aastatel 2011-14.

Arengukavas pannakse paika olulisemad tegevused, mida riik neil aastatel ette võtab, et kodanikuühiskonna arenguks paremaid tingimusi luua.

Arutelud kodanikuühendustega toimuvad (lingi all registreerumine):
 • Tallinn (eestikeelne) - 12. mai kell 16-18 Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10)
 • Paide - 13. mai kella 9.30-12, koht täpsustamisel
 • Tartu - 13. mai kella 15-17, koht täpsustamisel
 • Pärnu - 14. mai kella 10-12.30, Pärnu maavalitsuse V korruse saal (Akadeemia 2)
 • Tallinn (venekeelne) - 14. mai kella 16-18, koht täpsustamisel

Et arutelud kujuneksid sisukaks, palub EMSL osalejatel juba eelnevalt mõelda järgmistele küsimustele:


1. Millist olukorda sooviksid näha Eestis aastaks 2015 järgmistes valdkondades:

 • kodanikuharidus
 • kodanikuühenduste organiseerumine, võrgustikud ja elujõulisus
 • kaasamine
 • vabatahtlik tegevus ja annetamine
 • ühenduste ja avaliku võimu partnerlus avalike teenuste osutamisel

2. Kellest ja millest sellise olukorra saavutamine sõltub, milliseid tegevusi tuleks selleks aastatel 2011-14 ette võtta? Millised oleksid seejuures ülesanded, mida peaks tegema riik ja mida teised osapooled (kohalikud omavalitsused, kodanikeühendused, ärisektor, jt.)? Kuidas soovitud olukorra saavutamist hinnata?


Kes ei saa arutelu-kohtumistel osaleda, saab oma arvamust avaldada interneti teel, saates oma vastused neile küsimustele (ja ka muud mõtted) esialgu e-posti aadressil urmo@ngo.ee. Lähiajal avatakse konsultatsioon ka osalusportaalis www.osale.ee.


Kodanikeühenduste kõrval koondatakse loodavasse arengukavasse ka kohalike omavalitsuste, erakondade, ministeeriumide ja ärisektori ettepanekuid.

Esimene versioon arengukavast valmib 30. maiks, seejärel on aega seda kommenteerida ja täiendada kuni septembri alguseni. Täiendatud versioon arengukavast koostatakse 15. septembriks ning lõplik, valitsusele esitatav arengukava 1. novembriks.

Arengukava valmib Siseministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse eestvedamisel. Arengukava koostamiseks on moodustatud 11-liikmeline ekspertgrupp, kuhu kuuluvad:

 • Teema: kodanikuharidus – vastutaja Mare Räis
 • Teema: organiseerumine ja võrgustikud – vastutaja Agu Laius (KÜSK)  
 • Teema: kaasamine – vastutaja Hille Hinsberg (Riigikantselei)
 • Teema: vabatahtlik tegevus ja annetamine – vastutajad Tuulike Mänd (Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus) ja Mart Kuusk (Heateo Sihtasutus)
 • Teema: rahastamine ja partnerlus avalike teenuste osutamisel – vastutaja Annika Uudelepp (PRAXIS)
 • Sisend kolmandast sektorist – vastutaja Urmo Kübar (EMSL)
 • Sisend keskvalitsuse tasandilt – vastutaja Kristiina Tõnnisson (Tartu Ülikool)
 • Sisend ärisektorist – vastutaja Siim Raie (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)
 • Sisend kohalikest omavalitsusest– vastutaja Rivo Noorkõiv (Geomedia)
 • Sisend Riigikogust ja erakondadelt – vastutaja Liia Hänni (e-Riigi Akadeemia)