Riigikohtu halduskolleegium jättis jõusse ringkonnakohtu varasema otsuse, millega tühistati Võru Linnavolikogu otsus korraldatud jäätmeveo teenuse hinna muutmise kohta. Oma lahendiga selgitas Riigikohus jäätmeveo konkursil osalenud pakkujate ning pakkumisest loobunud isikute kohtusse pöördumise õigust võitjaga sõlmitud lepingu kehtivuse perioodil.

  • Jäätmed
  • 13. oktoober 2011
  • Jäätmeveoautot pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Riigikohus selgitas, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on konkursil osalenud isikul õigus esitada kaebus pakkumise võitjale suunatud ainuõigust puudutavate otsuste tühistamiseks ka pärast kontsessioonilepingu sõlmimist. Võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetest tulenevalt peab hankija olema hanke- või kontsessioonimenetluses avaldatud tingimustega seotud kuni selle võitjaga sõlmitud lepingu täitmise lõpuni.

Kolleegium lisas, et kaebeõigus ei piirdu üksnes isikutega, kes on konkursil pakkumuse esitanud. Kohtusse pöördumise õigus võib olla ka isikul, kes konkursil ei osalenud, kuid oleks seda teinud juhul, kui tingimuste muutumise võimalus olnuks ette nähtud toimunud pakkumismenetluses. Selleks peab aga kaebaja tõen­dama oma reaalset huvi pakkumises osalemise vastu.

Selles kohtuasjas vaidlustas konkursil osalenud, kui võitjaks mitte osutunud AS Veolia Keskkonnateenused Võru Linnavolikogu otsuse, millega tõsteti korraldatud jäätmeveo teenuse hindasid. Hindade muutmist põhjendati jäätmete ladestustasu hinna ja diiselkütuse aktsiisimäära tõusuga.

Riigikohus nõustus ringkonnakohtu seisukohaga, et Võru Linnavolikogu määrusega kehtestatud teenustasu muutmise eeldused ei olnud täidetud ja seetõttu on vaidlusalune otsus õigusvastane. Riigikohus rõhutas, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt peab hankija juhul, kui soovib säilitada võimaluse pärast pakkumise võitja väljaselgitamist hanke tingimusi muuta, sellise võimaluse koos vastavate detailsete reeglitega pakkumiskutse dokumentides selgesõnaliselt ette nägema.