Riigikohtu 3. märtsi 2010.a. määrusega kohtuasjas nr 3-3-1-97-09 lahendati vaidlust Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Otepää valla vahel seoses Otepää vallas Nüpli külas asuva Väike-Palava kinnistu detailplaneeringuga, mille Otepää vallavolikogu kehtestas 23. oktoobril 2008.a.  Detailplaneeringu menetluses ei kooskõlastanud Valgamaa Keskkonnateenistus (KKT) detailplaneeringut, kuna see oli vastuolus Otepää looduspargi kaitse-eeskirjaga. KKI esitas detailplaneeringu kehtestamise otsusele protesti, väites, et ilma Valgamaa KKT kooskõlastuseta ei oleks tohtinud detailplaneeringut kehtestada.

Otepää vallavolikogu väitis, et KKI-l ei olnud õigust detailplaneeringu vaidlustamiseks protesti esitada, kuna KKI järelevalvepädevus on piiratud vaid halduse üksikaktide õiguspärasuse kontrollimisega, detailplaneering aga ei ole halduse üksikakt; planeeringute üle teostab järelevalvet maavanem (kes antud asjas oli planeeringule ka heakskiidu andnud).

Riigikohus leidis, et kehtestatud detailplaneering, millega hõlmatav ala jääb kaitseala looduspargi piiranguvööndisse ning mille kehtestamiseks oli vajalik kaitseala valitseja nõusolek, on siiski käsitletav sellise keskkonnakaitsealase üksikaktina, mille seaduslikkust on KKI pädev riikliku järelevalve korras kontrollima ja vajadusel pöörduma protestiga halduskohtusse. Asjaolu, et planeeringute üle teostab järelevalvet ka maavanem, KKI pädevust ei piira, sest keskkonna efektiivsema kaitsmise eesmärgil on riigil õigus kehtestada rangemaid meetmeid, luues vajadusel ka dubleeriva riikliku järelevalve süsteemi (tuleb ka arvestada, et KKI ja maavanema järelevalve ulatus on erinev).

Vt Riigikohtu halduskolleegiumi otsust kohtuasjas nr 3-3-1-97-09