Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kiitis oma eilsel istungil heaks organisatsiooni juhtimisstruktuuri ümberkorraldusteks läbi viidud eeltööd. Samuti sõnastati RMK uue arengukava põhieesmärgid, milledele toetudes koostatakse 4 aastane arengukava. RMK juhatusele pandi ülesandeks arengukava koostamise käigus viia läbi konsultatsioonid metsandusega seotud huvirühmadega ning esitada arengukava nõukogule kinnitamiseks käesoleva aasta sügiseks.

RMK nõukogu kuulas ära juhatuse ettekande käesoleva aasta esimese viie kuu jooksvatest majandustulemustest ning ümberkorralduste ettevalmistamise käigust. Organisatsioon läheb üle uuele, spetsialiseerumisele ning seeläbi juhtimissüsteemi efektiivsemaks ning läbipaistvamaks muutvale struktuurile 1. juulil.

Arengukava põhieesmärkide seas on olulisemateks RMK poolt majandatava riigimetsamaa pindala viimine 20%-ni Eesti maismaa pinnast, metsahooldustööde mahu suurendamine ning raiemahu stabiliseerimine senisel tasemel. RMK arengukava koostatakse aastateks 2009-2012.

Konsultatsioone uue arengukava koostamiseks alustati metsandusega seotud huvirühmadega 2007. aasta lõpul. Nõukogu pani juhatusele ülesandeks konsultatsioone jätkata ning esitada arengukava kinnitamiseks sügisel.
Arengukava vastuvõtmine käesoleva aasta sügisel annab võimaluse võtta uus arengukava aluseks juba 2009. aasta eelarve planeerimisel.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 40% Eesti metsadest.