Stockholmi Keskkonnainstituudis (SEI) väljatöötatud, pikaajalisi energiastsenaariume võrrelda ja poliitikameetmete mõju hinnata võimaldav tarkvaralahendus LEAP sai uue versiooni – paindlikuma hinnaarvutuse, kiirema andmetöötluse ning paremate graafiliste võimalustega.

SEI Ameerika Ühendriikide keskuses väljatöötatud tarkvaralahendus LEAP analüüsib ja võrdleb erinevaid energia tootmise ja kasutamise stsenaariume, arvestades nende mõju nii majandusele kui ka keskkonnakasutusele.

SEI Tallinna keskuses on LEAP-i abiga valminud näiteks erinevate stsenaariumite võrdlus praegu kehtiva energiamajanduse arengukava jaoks, seda on kasutatud „Põlevkivi riiklik arengukava aastani 2030“ alusuuringus ning madalsüsinikumajanduse võimaluste analüüsis, kus on LEAP-i abil kaalutud erinevaid kütuste- ja energiakasutuse stsenaariume, et anda poliitikutele tuge majanduslikult otstarbekaima ja samas keskkonnahoidlikema lahenduse leidmiseks.

LEAP-mudelit saab kasutada nii linnade kui riiklike energiasüsteemide planeerimisel, võimalik on koostada ka kogu maailma hõlmavaid stsenaariume. LEAP on kiiresti saanud ülemaailmseks planeerimisvahendiks ning standardiks neile, kes kavandavad poliitikameetmete mõju hindamist ressursikasutuse ning kasvuhoonegaaside vähendamise võimaluste koosmõjus.

LEAP-il on tänaseks üle maailma rohkem kui 20 tuhat kasutajat.

Uusim versioon, LEAP 2014, tuli välja juunis. Lisaks kiiruse ja võimsuse suurenemisele võimaldab tarkvara nüüd lihtsamini tulemusi viia ka mittespetsialistidest auditooriumini. Parandatud on graafilise esituse võimalusi ning lisatud nn stsenaariumilehitseja, millega kasutaja saab ise liikuda erinevate poliitiliste valikute ja nende tulemuste vahel. Lehitseja on seotud andmetega ning lehitsejat liigutades teeb programm kiired ümberarvutused reaalajas. Ka saab kiiresti algoritmides muutujaid sisse või välja lülitada.

Muutused programmis on tehtud vastavalt SEI kogemusele programmiga töötamisel ning ka klientidelt saadud tagasisidele. Sarnaselt energiaplaneerimistarkvarale LEAP on SEI väljaarendanud ka veestrateegiate planeerimistarkvara WEAP.