Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) alustas rahvusvahelise projekti raames kahe majandussektori, transpordi ja hoonete, energiatõhususe analüüsi Eestis.

Energiatõhususe suurendamine on tõusnud päevakorda terves Euroopas, ligi 40% Euroopa Liidu tarbijatest kasutab energiat kõige rohkem hoonetes. Pea sama olukord on ka Eestis, kus kolmandik energiatarbimisest toimub elamutes. Energia tarbimise suuruselt järgneb transport ja seejärel tööstus. Vajame riiklikul tasemel poliitikaid ja meetmeid, et muuta nende sektorite energiatarbimist märksa tõhusamaks.

Lisaks traditsioonilisele lähenemisele analüüsitakse veel inimeste sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike jt harjumuste, informeerituse ning käitumisviiside muutmise võimalusi, mis omakorda seostatakse igapäevase energiatarbimise, transpordikasutuse,  tehnoloogiliste lahenduste ja  majanduslike näitajatega.

Laiema makromajandusliku pildi saamiseks ja võimalike tulevaste situatsioonide kirjeldamiseks kasutatakse Stockholmi Keskkonnainstituudi Bostoni Keskuses välja töötatud programmi LEAP. See kogu maailmas hästi vastuvõetud tarkvara võimaldab energia- ja transpordisektorite näitajad seostada sotsiaalmajanduslikega ning koostada mitmesuguste eelduste ja piirangutega arengustsenaariume.

Lisaks SEI Tallinnale, kes koostab erinevaid stsenaariume kuni 2030+ Eesti andmete põhjal, „mängitakse“ sarnased stsenaariumid läbi ka kõikides projekti partnerriikides. Projekti üheks peamiseks oodatavaks tulemuseks on innovatiivsusele ja energiatõhususele suunatud parimate poliitikate ja meetmete kogum, mis mõeldud  praktiliseks abivahendiks riiklikul tasandil otsusetegijatele. 

EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon2020 raames läbi viidava projekti HERON koordinaatoriks on Ateena Ülikooli  Energiapoliitika ja arengu keskus Kreekast, partneriteks Antwerpeni Ülikool Belgiast, Musta mere äärsete riikide energiauuringute keskus Bulgaariast, Wuppertali Kliima-, keskkonna- ja energiauuringute Instituut Saksamaalt, Luigi Bocconi Majandusülikool Itaaliast, Belgradi Ülikool Serbiast, Brookes’i Oxfordi Ülikool Suurbritanniast ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus. Projekt lõpeb 2017.a juunikuus.