Juurdepääs kvaliteetsele arstiabile ja vajalikele ravimitele on üks inimese põhiõigustest, seepärast tuleb kõikjal Euroopas liikuda võrdsema, õiglasema ja solidaarsema ühiskonna poole, kus tervishoid on kõigile kättesaadav ja taskukohane. Seda võimaldab avaliku sektori suurem panus tervishoidu, leitakse täna, 14. juunil vastuvõetud tervispoliitika juhtide ja tervishoiuekspertide tippkohtumise järeldustes.

WHO Euroopa Regiooni tervisesüsteemide juhi Hans Kluge sõnul kasvab koos vananeva rahvastiku, mittenakkushaiguste laiema leviku ja tehnoloogia arenguga ka inimeste vajadus tervishoiu ja sotsiaalteenuste järele ning sellega koos ka surve eelarvele. „Kasvav surve eelarvele seab ohtu meie tervissüsteemide põhiväärtused – võrdsuse ja solidaarsuse. See ei ole üksnes vaeste riikide probleem, vaid puudutab ka jõukamaid riike,“ ütles Hans Kluge. „Me ei tohiks petta end mõttega, et eraravikindlustuse kaasamine võimaldaks avalikke vahendeid kokku hoida, tervisesüsteemi tõhustada või paremaid tervisetulemusi saavutada. See üksnes suurendaks ebavõrdsust ühiskonnas ja mõjuks valusamalt just haavatavamale osale elanikkonnast. Rahvusvaheline tõendus kinnitab, et paremaid tervisenäitajaid saavutatakse riikides, kus on avalikult rahastatud solidaarne tervisesüsteem. Seejuures on niisama tähtis kui targalt olemasolevat raha kasutatakse.“

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul peame oma tervisesüsteemide kujundamisel lähtuma ennekõike inimeste heaolust. „Kõige olulisem on inimväärikus. Tervisesüsteemid peavad aitama võimaldada seda kõigile ühiskonna liikmetele, sõltumata inimeste majanduslikest võimalustest,“ ütles minister Sikkut. „Ühtlasi tähendab see, et peame püüdma senisest paremini omavahel integreerida tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid. Meil ei ole võimalik vaadata eraldi tervishoiu- ja sotsiaalsektorit, kui räägime inimeste omast taskust makstavate kulutuste vähendamisest.“

Täna vastuvõetud tippkohtumise järelduste dokumendis rõhutatakse, et oma elanikkonnale hea tervise tagamiseks peavad Euroopa juhid ja valitsused tunnistama tugevate, kaasavate, targalt investeerivate ja uuendustega kaasas käivate tervisesüsteemide keskset rolli ühiskonna jõukuse kasvatamisel. Selleks kutsuvad kohtumisel osalenud Euroopa poliitikakujundajaid üles:

• paremini kaasama (Include) - liikuma universaalse ravikindlustuse poole, et lõpetada Euroopas inimeste vaesumine suurte tervisekulude tõttu ja laiendada kindlustuskaitset, et võimaldada kõigile inimestele juurdepääs vajalikule arstiabile;
• targemalt investeerima (Invest) - inimeste hea tervis on ühiskonna jõukuse alus ja selleks tuleb suurendada tervishoiu avalikku rahastamist, investeerides senisest enam just kulutõhusatesse teenustesse nagu ennetus ja perearstiabi;
• tooma tervishoidu innovatsiooni (Innovate) - võimaldama tervisesüsteemidel senisest paindlikumalt võtta kasutusele uuenduslikke tehnoloogiaid ja teenusmudeleid, et kasutada innovaatilisi lahendusi maksimaalselt inimeste tervise hüvanguks - tervise ebavõrdsuse vähendamiseks, juurdepääsu ja ravikvaliteedi parandamiseks.

Tippkohtumisega „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha“ tähistati 10 aasta möödumist Tallinna harta vastuvõtmisest. Kohtumise korraldasid sotsiaalministeerium, WHO Euroopa Regionaalbüroo ning Euroopa Tervisesüsteemide ja –poliitika Vaatluskeskus.

Tallinnas toimunud tippkohtumise „Tervisesüsteemid solidaarsuse ja jõukuse heaks – et mitte keegi ei jääks maha“ järeldused esitatakse kinnitamiseks WHO Euroopa Regionaalkomiteele, mis toimub Roomas 17.-20. septembril 2018. Samuti tuleb see teema kõne alla 2019. aastal toimuval ÜRO Peaassambleel.