Pakendijäätmetega ümberkäimist selgitava uuringu põhjal ilmneb, et vaid pooled Eesti elanikud on teadlikud ja valmis tegelema taaskasutusteemadega üldise jäätmemahu vähendamiseks. MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valminud uus lastesaade ”Keskkonnake” läheneb taaskasutusteemale läbi laste teadmiste ja motivatsiooni tõstmise.

Sotsiaalkampaania "Anna pakendile uus elu" pressikasTuru-uuringute AS poolt läbiviidud pakendijäätmetega ümberkäimist selgitava regulaarse uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanikest vaid 53% tegelevad jäätmete sorteerimisega vähemalt teatud tasemel.

Väljasorditavateks liikideks on kõige sagedamini paber, papp ja kartong ning klaas sh. pandipakend, kuid 40% elanikkonnast ei sorteeri olmeprügist välja mitte mingeid pakendiliike. Lisaks teadmatusele konteinerite asukohtade ja sorteerimispõhimõtete osas selgub, et suur hulk elanikkonnast suhtub antud teemasse kui tülikasse pseudoprobleemi – 11% vastanuist nimetab teemat neid mittehuvitavaks. 

Sotsiaalkampaania "Anna pakendile uus elu" pressikas

Kahjuks pole keskkonnateadlikkus ning taaskasutustegevus  ka aastate lõikes suurenenud ning sestap on lisaks pidevale teavitustööle oluline tegeleda ka elanikkonna hoiakute muutmisega.

ETO tegevdirektori Ahto Hundi sõnul on antud kampaania suunamine lastele taotluslik, eesmärgiga kasvatada noorem põlvkond keskkonnast ja taaskasutusest enam hoolivaks. ”Väljakujunenud isiksuste hoiakute muutmine on kallis ning tihti tänamatu töö. Lastele aga asjade lihtne ja selge lahtirääkimine neid huvitavas kontekstis tagab loomulikuma ja pikaajalisema tulemuse. Meie kogemus näitab, et laste käitumise suunamine läbi positiivse kinnituse ja põhjus-tagajärg seose näitamise annab tulemuseks ka lastevanemate käitumise muutuse. Lapse siirale palvele loodusest hoolida on raske mitte tähelepanu pöörata” sõnab Hunt. 

Sotsiaalkampaania "Anna pakendile uus elu" pressikas
Saate ”Keskkonnake” saatejuhid Sandra ja Martin.

Sotsiaalkampaania põhiväljundiks on ETV teisel kanalil alates 10. veebruarist esitletav lastesaatesari ”Keskkonnake”, mis räägib taaskasutuse põhimõtetest, sidudes need aga huvitavate avastusretkedega Eestimaa eri paigus.

Saatesarja käigus kohtuvad noored saatejuhid neile eeskujuks olevate tuntud inimestega eri valdkondadest, et siduda kokku laste unistused ja loodushoiu tähtsus.

Saates võtavad sõna keskkonnaspetsialistid, tuntud näitlejad, lauljad, sportlased ning külas käiakse erinevaid pakendiliike kasutavates tootmisettevõtetes, kus neid küsitlevad võluva siirusega vaatajate eakaaslased.


MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon  on esimene akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon Eestis, mis korraldab üleriigiliselt pakendiettevõtjate poolt Eesti turule toodud pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist.

ETO on Euroopa Tootjavastutuse Organisatsiooni  PRO EUROPE liige aastast 2004, omades eksklusiivõigust esindada ja kasutada Eestis Rohelise Punkti märki.

ETO omab 2000 pakendikogumise konteinerit üle Eesti ning suunab taaskasutusse üle 20 tuhande tonni pakendijäätmeid aastas.