Valitsus kiitis täna heaks atmosfääriõhu kaitse seaduse muudatused, millega tõkestada F-gaaside ebaseaduslikku kaubandust. Fluoritud kasvuhoonegaasid ehk F-gaasid on suure kliimamõjuga külmaained, millega on alates 1990ndatest aastatest asendatud osoonikihti kahandavaid aineid.

  • Kliima
  • 25. märts 2022
  • Foto: Pixabay

Euroopa Liit on kohustunud suure kliimamõjuga külmaainetelt üle minema keskkonnasõbralikele alternatiividele, võttes eesmärgiks vähendada aastaks 2030 turule lastud F-gaaside kogust võrreldes 2015. aastaga ligi 80%. See on aga andnud hoogu F-gaaside ebaseaduslikule kaubandusele ning 2018. aastal moodustasid Euroopasse sisenenud ebaseaduslikud F-gaasid turust hinnanguliselt lausa viiendiku.

Keskkonnaministri sõnul on pärast seadusemuudatuse jõustumist Eestis keelatud ühekordselt täidetavaid F-gaasi mahuteid nii vallata, edasi anda, vahendada kui ka omandada. „Enamik ebaseaduslikest F-gaasidest turustatakse just ühekordselt täidetavates mahutites,“ selgitas Savisaar.

Seadusemuudatus seab ka täiendavad nõuded F-gaaside järelevalve üle.

„Usun, et saavutame täiendavate meetmetega õiglase turuolukorra ja vähendame ühekordsetest mahutitest pärinevaid lekkeid. Nii langeb ka oht inimeste turvalisusele ning keskkonnale,“ märkis keskkonnaminister.

Seadusesse lisati riikliku järelevalve erimeetmena võimalus teha kontrolltehingut, et  Keskkonnaametil ja Maksu- ja Tolliametil oleks rohkem võimalusi F-gaasidega seotud rikkumiste kindlakstegemiseks ning varjatud põrandaaluse tegevusega võitlemiseks. Tõsteti ka karistusmäärasid, kuna senine 32 000 euro suurune maksimaalne karistus ei ole mõningate rikkumiste korral piisavalt tõhus. Juriidilise isiku maksimaalseid karistusmäärasid tõsteti 400 000 euroni.


Lisaks täpsustati müra käsitlevaid sätteid. Näiteks tuleb nüüdsest avaldada strateegilised mürakaardid riigi geoportaalis, et need oleksid avalikkusele kergesti kättesaadavad.