Peagi potsatab 2500 linnajõgede läheduses elava tallinlase postkasti linnajõgede olukorra ja võimalike tervendusmeetmete teemaline küsimustik. Läbiviidav uuring on üks osa rahvusvahelisest projektist HEAWATER, mille laiemaks eesmärgiks on puhtam Läänemeri.

Tallinna väikesed linnajõed nagu näiteks Mustjõe, Mähe ja Tiskre oja, on loomade, lindude ja taimede elupaik. Linnajõed rikastavad linnaruumi, aga linnastumine muudab jõgesid. Mõned jõed on suunatud betoonkanalitesse või linnatänavate all asuvatesse torudesse. Lisaks leiab ka sademevesi oma tee linnajõgedesse. Sellega kaasneb elupaikade vähenemine ja veekvaliteedi halvenemine mis viib omakorda linnajõgedes elavate taimede ja loomade arvukuse vähenemiseni.

Projekti HEAWATER raames toimuva uuringu eesmärgiks juhtida tähelepanu Tallinna linnajõgede olukorrale. Ühtlasi soovitakse saada teada, milline on linlaste arvamus linnajõgede tervendamise võimalustest. Küsitlus asetub laiemasse rohelise pealinna kontseptsiooni ning aitab paremini kaardistada, kuidas linlased hindavad erinevaid meetmeid, mida saab rakendada linnajõgede liigirikkuse säilimiseks.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et linna jaoks on keskkonna hoidmine ja kaitsmine väga oluline. „Ühe osa linnakeskkonnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest tuleb hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine. Linnakeskkonna edasiseks planeerimiseks soovime teada elanikke arvamust. Seetõttu loodan, et head tallinlased osalevad ettevõtmises ning vastavad linnajõgede kohta käivale küsimustikule,“ lausus Kõlvart.

Muuhulgas on projekti raames Tallinna linnas kavas Mustjõest Läänemerre jõudva toitainete ja ohtlike ainete koormuse vähendamine. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi rannas. Mustjõgi on üks kuueteistkümnest vooluveekogust Tallinna linnas, mis saab alguse ja voolab läbi linna. Praegu voolab vaid väike osa jõest looduslikus sängis. Enam kui pool jõe valgalast on kaetud kõvakattega,
mistõttu Mustjõkke jõuab ka suur hulk sademevett.

Küsitlus toimub Euroopa Komisjoni INTERREG projekti „HEAWATER – Läänemere valgalal paiknevate väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ raames. Sama küsitlus on juba toimunud ka Turus (Soome) ja Söderhamnis (Rootsi). Projekti eesmärk on vähendada väljavalitud jõgedes, mis paiknevad Turus, Tallinnas ja Söderhamnis, toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10% võrra. Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna projekti eelarve on sellest 534 987 eurot.