Eesti Keskkonnauuringute Keskus tegi 2017. aasta maist novembrini Kiviõli linnas õhukvaliteedi pidevmõõtmisi, mille käigus hinnati väävelvesiniku, vääveldioksiidi ja peente osakeste sisaldust välisõhus. Mõõtekoht asus Kiviõli seikluspargi mäe otsas.

Mõõtekoha valikul lähtuti sellest, et asukoht oleks avatud tuultele, mis võimaldab kindlaks teha saasteallikate asukohtasid. Lisaks lähtuti asukoha valikul sellest, et asukoht oleks ligipääsetav inimestele. Kiviõli seiklusparki külastab aastaringselt palju inimesi, kes tegelevad aktiivselt spordiga ja välisõhu kvaliteet peab sellises asukohas vastama kõikidele normidele. Asukoht paiknes KKT saasteallikatest kaugel ja asus väljapool ettevõtte tootmisterritooriumi. Sellisel kaugusel peab saaste olema piisavalt hajunud ja lahjenenud ning vastama välisõhu kvaliteedi piirväärtustele.

Mõõtmiseks paigaldatud õhuseirejaam registreeris mõõteperioodi jooksul väävelvesiniku piirväärtuse ületamist ning kahel korral fikseeris jaam ka välisõhus lubatust kõrgemat peente osakeste sisaldust. Vääveldioksiidi piirväärtuseid ei ületatud. Mõõtmiste põhjal saab järeldada, et mädamuna lõhnaga väävelvesiniku võimalikuks õhuheiteallikaks on KKT Oil OÜ tegevus ja vähemal määral ka endise reoveepuhasti territoorium. Tolmusaaste potentsiaalseteks heiteallikateks on Kiviõli Keemiatööstuse OÜ põlevkivipurustid ja Kiviõli seikluspargi krossirada.

Samadele saasteallikatele viitavad ka Kiviõli linna ja ümbruse elanike kaebused. Ligi 30% kaebustest olid ajaliselt seostatavad teavitustega, mida ettevõtte saatis Keskkonnainspektsioonile erakorraliste hoolduste, avariide ja käivitamiste kohta. 2017. aastal laekus Keskkonnainspektsioonile Kiviõli linna ja ümbruskonna elanikelt 91 kaebust ebameeldiva lõhna ja tolmu kohta välisõhus.

Kiviõli keemiatööstuse õlitehasesse paigaldati tänavu mais vastavalt lõhnaine esinemine vähendamise tegevuskavale uus elektrifilter, mis peaks oluliselt aitama parandada piirkonna välisõhu kvaliteeti. Kuivõrd uus filter paigaldati alles tänavu mais, siis filtri tõhususe hindamiseks korraldame tänavu sügisel ka välisõhu kordusuuringu.