22. oktoobril kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse muudatused, millega täpsustatakse probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelde ja piiranguid.

Kehtiva määruse kohaselt ei või turule lasta mootorsõidukeid ega nende osi, mis sisaldavad elavhõbedat, pliid või nende ühendeid ja kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi ning kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni 1. augusti 2008. a otsusest muudetakse nimetatud keelust tehtavate erandite loetelu, sest selles oleva 10 materjali ja osa suhtes tehtud erandite tähtajad on möödunud ning neid materjale võib kasutada ainult enne erandi tähtaja möödumist turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustöödeks. Lisaks täiendatakse erandite loetelu viie uue materjali ja osaga ning kehtestatakse neile piirangute kehtivuse tähtajad.

Samuti sätestatakse eelnõus, et turule lasta ei tohi (sh ka mitte enne erandite tähtaja lõppemist turule lastud mootorsõidukite tehnohoolduseks) pliid rohkem kui 0,1 massiprotsenti sisaldavaid rataste tasakaalustusvihte, elektrimootorite süsiharju ja piduri hõõrdekatteid. Muudatus on vajalik selguse mõttes, sest nimetatud osad võisid sisaldada lubatust rohkem pliid kuni 1. jaanuarini 2005. a (elektrimootorite süsiharjad), 1. juulini 2005. a (rataste tasakaalustusvihid) ja 1. juulini 2007. a (pidurite hõõrdekatted).

Tulenevalt Euroopa Komisjoni 24. jaanuari 2008. a otsusesest täiendatakse määrust ka elektri- ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete erandite loetelu 3 uue osa või materjaliga. Määruse kohaselt ei ole lubatud selliste elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade turule laskmine, mis sisaldavad üle 0,1 massiprotsendi elavhõbedat, pliid või nende ühendeid, kuuevalentse kroomi ühendeid, polübroomitud bifenüüle (PBB) ja polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) ning üle 0,01 massiprotsendi kaadmiumi või selle ühendeid.

Tootjavastutuse üks põhimõtetest on, et seadmetel oleks võimalikult pikk eluiga, mistõttu peab olema võimalik neid remontida. Sellest tulenevalt lubatakse eelnõu kohaselt turule lasta dekabromodifenüüleetri (10-BDE) polümeere sisaldavaid varuosi ning korduskasutamiseks suunatud seadmeid enne 1. juulit 2008. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remontimise eesmärgil.