Valitsus kiitis heaks nn jäätmepaketi direktiivide ülevõtmise eelnõu, mis toob muudatusi mitmesse meile olulisse jäätmevaldkonda ja seab uued ringlussevõtu sihtarvud.

  • Jäätmed
  • 8. mai 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Muudatused puudutavad ennekõike jäätmetekke vältimist, jäätmete liigiti kogumist, laiendatud tootjavastutust, jäätmete ringlussevõttu, jäätmekavu, aga ka jäätmevaldkonna rikkumiste vastutussätteid ja karistusmäärasid. Paljud kohustused kehtisid juba varem, kuid nii direktiivid kui ka eelnõu täiendavad neid, seades uued ja pikemaajalised eesmärgid.

Jäätmete raamdirektiivist tulenevalt on olmejäätmete ringlussevõtule seatud uued sihtarvud. Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise sihttase 55 protsendini, aastaks 2030 60 protsendini ning aastaks 2035 tuleb olmejäätmeid ringlusesse võtta juba 65 protsenti. Uued sihtarvud seatakse ka pakendijäätmete ringlussevõtule, mis peab hiljemalt aastaks 2030 tõusma 70 protsendini. Samuti seatakse piirangud liigiti kogutud olmejäätmete ladestamisele ja põletamisele. Aastaks 2030 tuleb vähendada olmejäätmete ladestamist vähemalt 10 protsendini tekitatud olmejäätmete üldkogusest. 2018. aastal ladestati 20 protsenti tekkinud olmejäätmetest.

Kvaliteetse ringlussevõtu tagamiseks ja ladestamise vähendamiseks on äärmiselt oluline kodumajapidamistes koguda jäätmeid liigiti. Jäätmete liigiti kogumise korraldamises lasub suur vastutus kohalikel omavalitsustel. Omavalitsused peavad tagama näiteks hiljemalt 2023. aasta lõpuks selle, et biojäätmeid kogutakse tekkekohalt liigiti.

„Jäätmete, sealhulgas biojäätmete liigiti kogumine nõuab kõigi osapoolte ühist pingutust,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. „Kohalik omavalitsus ei saa seda korraldada ilma elanike ja korteriühistute panuseta ning samuti ei ole võimalik elanikel ja korteriühistutel biojäätmeid liigiti koguda, kui kohalik omavalitsus selleks tingimusi pole loonud.“ Alternatiiviks biojäätmete äraveole võib olla kodukompostimine.

Samuti peab olema kohaliku omavalitsuse territooriumil võimalik üle anda liigiti kogutud tekstiilijäätmeid alates 2025. aastast.

Oluline osa eelnõust keskendub laiendatud tootjavastutuse nõuete täpsustamisele ja täiendamisele. Kehtestatakse enesekontrollisüsteemi kohustus pakendiettevõtjatele, taaskasutusorganisatsioonidele, probleemtoodete tootjatele ja tootjate ühendustele. Pakendiettevõtjatele ja probleemtoodete tootjatele, kelle asukoht ei ole Eestis, kuid kes lasevad siin turule probleemtooteid ja pakendeid, kehtestatakse volitatud esindaja instituut. Lisaks leevendatakse pakendiettevõtjate kohustusi seoses audiitorkontrolliga.

Eelnõuga võetakse üle kolme Euroopa Liidu direktiivi muudatused (jäätmete raamdirektiiv, prügiladirektiiv ja pakendidirektiiv), mille ülevõtmise tähtaeg on 5. juuli 2020. Valitsuses heakskiidu saanud eelnõu edastatakse Riigikogule.