Neljapäeval, 30. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks seadusemuudatuse, millega sätestatakse Euroopa Liidu Euratom direktiivi uued nõuded kiirgusseaduses.

1. mail 2004 jõustunud kiirgusseadus sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning pädevate asutuste ja isikute õigused ja kohustused ioniseeriva kiirguse kasutamisel. Kiirgusseadus järgib rahvusvaheliste konventsioonide, ohutusnormide ja Euroopa Liidu direktiivide nõudeid.

Selle seadusemuudatuse peamine eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu nõukogu direktiiv Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta.

Sellest tulenevalt sätestatakse seaduses "kasutatud tuumkütuse" mõiste ning selle ohutu veo korraldus, mis oli seni riiklikes õigusaktides reguleerimata. Kasutatud tuumkütuse vedudele kehtestatud normide riigisisene reguleerimine tähendab suuremat kindlust ja kõrgemat ohutuse taset, kuna sätestatakse veo korraldamise teatamise kohustus ning sellise veo lubamise või veost keeldumise alused.

Osa direktiivist ülevõetavad õigusnormid sätestatakse kiirgusseaduse muutmise seadusega ning osa Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse “Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt päritolu- ja sihtriigist” muutmisega.

Seaduse vastuvõtmiseks Riigikogus on vajalik poolthäälte enamus.