Vabariigi Valitsus kiitis tänasel
istungil heaks põllumajandusameti moodustamise. Selle kohaselt koondatakse
valitsemisala erinevate asutuste vahel killustatud maaparandusalase riikliku
järelevalve teostamise ja riikliku sunni kohaldamise ülesanded ning moodustatakse
ühtne riikliku järelevalve süsteem.

1. jaanuariks 2010 ühendatakse Taimetoodangu Inspektsiooniga põllumajandusministeeriumi valitsemisala 13 piirkondlikku maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi sõnul tingis ameti loomise vajaduse asjaolu, et riiklikku järelevalvet on õigus teostada ainult valitsusasutustel. Täna esineb vastuolu, kuna järelevalvet teostavad lisaks inspektsioonile ka maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.

„Põllumajandusministeerium ei pidanud lisaks olemasolevatele valitsusasutustele uue eraldiseisva valitsusasutuse loomist põhjendatuks ega otstarbekaks ning otsustas asutused ühendada Taimetoodangu Inspektsiooniga ühteks ametiks“, põhjendas minister.

Ministri sõnul võimaldab ühinemine säilitada ameti esindused kõikides maakondades.

Ümberkorralduste tulemusel paraneb kodanikule ja ettevõtjale suunatud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning tõhustub järelevalve. Põllumajandusministeeriumi maakondades paiknevate erinevate asutuste koondumisel ühte maakonnatasandil olevasse asutusse lähtutakse printsiibist „kõik ühes kohast“, see tähendab, et tekib üks konkreetne valitsusasutus, kellega kodanik saab suhelda. Töö dubleerimise ja killustatud funktsioonide koondamise ühte asutusse parandab tegevuse tõhusust. Ühiste andmebaaside loomine kindlustab aga vajaliku teabe kiirema kättesaadavuse.

Põllumajandusameti loomisega saavutatakse juhtimis- ja haldusfunktsioonide koondamine, mis tagab pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu. Põllumajandusameti eeldatav ametikohtade arv on väiksem kui praegu ümberkorraldatavates asutustes kokku.