Täna, 23. juulil kinnitas valitsus uue probleemtooteregistri põhimääruse, mis võimaldab saada ülevaate probleemtoodete Eesti Vabariiki sisse toomisest, turule laskmisest ja Eesti Vabariigist välja vedamisest ning neist tekkinud jäätmete käitlusest.

Registri alusel on võimalik saada ülevaadet Eestisse sisse toodavatest probleemtoodete kogustest, Eestis turule lastud toodete osakaalust nii tooteliikide kui ka tootjate kaupa. Seega on võimalik tuvastada, kui palju iga tootja on protsentuaalselt oma tooteid turule lasknud ning nõuda neilt jäätmehoolduskulude katmist vastavalt turuosalusprotsendile. Samuti on võimalik kindlaks teha, millises mahus probleemtoodetest tekkinud jäätmeid kogutakse, taaskasutatakse, kõrvaldatakse ja eksporditakse.

„Uue määruse eelnõu valmimise tingis see, et kehtiv määrus ei reguleeri piisavalt toodete registreerimise taotluste ja aruannete esitamise korda, mistõttu nii tootjatele kui ka registri volitatud töötlejatele on jäänud ebaselgeks, kuidas teatud küsimusi lahendada,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonnajuhataja Peeter Eek.

Võrreldes kehtiva määrusega koosneb register lisaks andmebaasile ja kanderaamatule, kande alusdokumentidele ja arhiivile ka registripäevikut, mida peetakse iga registrile andmeid esitava tootja kohta. Päevikusse kantakse kogu tootjaga seotud sissetulevaid ja väljaminevaid andmeid käsitlev teave. Päevik annab nii registri volitatud töötlejale kui ka järelevalveasutusele täpse ülevaate, millal tootja on esitanud registrile alusdokumendid või kinnitanud registris aruande, sealhulgas saab vaadata ka varasemaid kandeid. Tootja näeb ka ise kõiki päeviku kandeid.

Muutunud on ka registrikaardi vorme sisaldavate lisade arv. Registrikaardid on jagatud lisadesse probleemtoodete kaupa. Eraldi vormid on vanarehvide, patarei- ja akujäätmete, mootorsõidukite (varu)osade kogumise ja käitlemise kohta. Muudest andmetest eraldati ka andmed elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja korduskasutamise kohta.

Määrusega eristatakse registreerimismenetlus ja andmete esitamise menetlused ning sätestatakse juhtumid, millal keeldutakse tootjat registreerimast, millal peatakse tootja registreering ning millal tootja kustutatakse registrist. Tootja peab end registreerima registris enne tegevuse alustamist.

Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Andmed tuleb esitada registrile kord kvartalis igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks. Tootjate ühendus peab esitama turule lastud probleemtoodete andmed iga tootjate ühendusega ühinenud tootja kohta eraldi.

Registrile esitatav jäätmekäitluskava ja avalikkuse teavitamise kava tuleb ajakohastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iga 3 aasta järel. Lisaks sellele on tootja kohustatud teatama registrile viivitamata andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest.

Määrus on kooskõlas avaliku teabe seadusega. Täpsustatud on andmed, mis registris avalikud ning loetletud need, mis avalikustamisele ei kuulu ja mille avaldamine läheks vastuollu isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetega.

Probleemtooteregistri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. Register alustas tööd 13. veebruaril 2006. a. Registril on oma veebileht: http://proto.keskkonnainfo.ee.